Hotărârea nr. 193/2016

HOTĂRÂRE,privind asocierea între Municipiul Suceava şi S.C. „IULIUS MALL” Suceava,,în vederea susţinerii manifestărilor cultural – artistice, care se vor desfăşura cu ocazia ,„Zilelor Sucevei”, în Municipiul Suceava, în parcarea Iulius Mall

e MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

VAvw.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE

privind asocierea între Municipiul Suceava și S.C. „IULIUS MALL” Suceava, în vederea susținerii manifestărilor cultural - artistice, care se vor desfășura cu ocazia „Zilelor Sucevei”, în Municipiul Suceava, în parcarea lulius Mall

Consiliul Local al municipiului Suceava,

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava înregistrată cu nr. 18.707/10.06.2016, Raportul Biroului Buget înregistrat cu nr. 18.706/10.06.2016;

In baza prevederilor art.35, alin.l din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

în temeiul prevederilor art.36, alin.2 , lit. “e”, alin.7 lit. “a”, art.45, alin.2 lit. “f’, art.47 și art.49 din Legea 215/2001 privind administrația publică locala, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă asocierea între Municipiul Suceava și S.C. „IULIUS MALL” Suceava, pentru perioada 16.06.2016 - 30.06.2016, în vederea finanțării și realizării în comun a acțiunilor de interes local cuprinse în proiectul „Zilele Sucevei”, care se vor desfășura în Municipiul Suceava, în parcarea lulius Mall, în perioada 24 iunie - 26 iunie.

Art.2. Contribuția Municipiului Suceava la această asociere constă în:

  • -  alocarea sumei de 100.000 lei;

  • -  coordonarea manifestărilor ce se vor derula cu acest prilej.

Art.3. Contribuția S.C. „IULIUS MALL” Suceava la această asociere constă în:

  • 1. alocarea sumei de 50.000 lei necesare în scopul desfășurării acestui eveniment;

  • 2. asigurarea branșamentului electric;

  • 3. punerea la dispoziție a terenului aferent desfășurării evenimentului.

Art.4. Se aprobă contractul de asociere în forma prezentată în anexa la prezenta hotărâre și se mandatează Primarul Municipiului Suceava în vederea semnării acestuia.

Art.5. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Primarul Municipiului Suceava prin serviciile de specialitate.


Contrasemnează

Secretaramjnicipiu

Jr. IQÂN3IUTAC