Hotărârea nr. 191/2016

HOTĂRÂRE,privind asocierea între Municipiul Suceava şi,Asociația „Festivalul Internațional al Școlilor de Teatru Suceava” din București

JHL MUNICIPIUL SUCEAVA

B-duI 1 Mai nr. 5A, cod: 720224 www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE privind asocierea între Municipiul Suceava și Asociația „Festivalul Internațional al Școlilor de Teatru Suceava” din București

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava nr. 17163/25.05.2016 și Raportul Biroului buget înregistrat la nr. 17164/25.05.2016 și Raportul Comisiei economico-financiară, juridică, disciplinară;

în baza prevederilor art.35, alin.l din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

în temeiul prevederilor art.36, alin.2 , lit. “e”, alin.7 lit. “a”, art.45, alin.2 lit. “f’, art.47 și art.49 din Legea 215/2001 privind administrația publică locala, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă asocierea între Municipiul Suceava și Asociația „Festivalul Internațional al Școlilor de Teatru Suceava” din București, pentru perioada 15.06.2016 - 26.07.2016, în vederea finanțării și realizării în comun a acțiunilor de interes local cuprinse în proiectul "Festivalul Internațional al Școlilor de Teatru, Suceava", ediția a-III-a, care se va desfășura în Municipiul Suceava, astfel:

spectacolele de teatru și conferințele susținute de școlilor de teatru participante se vor desfășura în trei locații din Municipiul Suceava: sala "Auditorium" a Universității "Ștefan cel Mare" Suceava, Teatrul Municipal "Matei Vișniec" Suceava, Muzeul "Satului Bucovinean" Suceava;

* colocviile susținute de școlilor de teatru se vor desfășura într-o locație închiriată din Municipiul Suceava.

Art.2. Contribuția Municipiului Suceava la această asociere constă în alocarea sumei de 160.000 lei.

Art.3. Se aprobă contractul de asociere în forma prezentată în anexa la prezenta hotărâre și se mandatează Primarul Municipiului Suceava în vederea semnării acestuia.

Art.4. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Primarul Municipiului


Contrasemnează Secretafpmunicipiu Jr. ItWCCIUTAC

//

7