Hotărârea nr. 190/2016

HOTĂRÂRE ,privind aprobarea înfiinţării unei autogări de către ,S.C. TRANS DMV EUROPA S.R.L.

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE privind aprobarea înființării unei autogări de către S.C. TRANS DMV EUROPA S.R.L.

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarului municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi nr. 16.752/23.05.2016, Raportul Serviciului autorizare activități comerciale nr. 16.753/23.05.2016 și Raportul Comisiei de servicii publice;

Având în vedere cererea nr. 60/13.04.2016, înregistrată la Primăria Municipiului Suceava sub nr. 12404/13.04.2016 a S.C. TRANS DMV EUROPA S.R.L. și în conformitate cu art. 119 alin. (2) lit. c) din Normele metodologice din 30 noiembrie 2011 privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea și efectuarea transporturilor rutiere și a activităților conexe acestora stabilite prin Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin Ordinul nr. 980/2011 emis de ministrul transporturilor și infrastructurii;

în temeiul art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. d) și alin. (6) lit. a) punctele 11 și 14 și al art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:


Art. 1. Se aprobă de principiu înființarea unei autogări în Suceava, situată în str. Apeductului, nr. 1, de către S.C. TRANS DMV EUROPA S.R.L. cu sediul în Suceava, str. Solidarității, nr. 16, având CUI 14628863, înregistrată la Registrul Comerțului Suceava sub numărul J33/257/2002.

Art. 2. Amenajarea autogării prevăzute la art. 1 se va face cu respectarea reglementărilor specifice în materie și cu îndeplinirea condițiilor stabilite de Normele metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea și efectuarea transporturilor rutiere și a activităților conexe acestora, stabilite prin Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, aprobate prin Ordinul nr. 980/2011, cu modificările și completările ulterioare, și a Certificatului de urbanism nr. 425/13.04.2016 eliberat de Primăria Municipiului Suceava.

Art. 3. Primarul Municipiului Suceava, prin aparatul de specialitate, va duce la


îndeplinire 1 ”         ' hotărâri.PREȘE             Ă

LUCL


Contrasemneaz:

S ecretarmunicij Jr. lOAXt/H U


rneaz;


inicipiu

IUTAC


Nr. 190 din 26 mai 2016