Hotărârea nr. 19/2016

HOTĂRÂRE,privind respingerea dării în administrare unităţilor de învăţământ preuniversitar a bunurilor imobile terenuri şi clădiri aparţinând domeniului public al Municipiului Suceava

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-duI 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE

privind respingerea dării în administrare unităților de învățământ preuniversitar a bunurilor imobile terenuri și clădiri aparținând domeniului public al Municipiului Suceava

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava înregistrată la nr. 2025/22.01.2016, Raportul Direcției Patrimoniu Înregistrat la nr.2026/22.01.2016 și Raportul Comisiei economico - financiară, juridică, disciplinară;

în conformitate cu prevederile Legii 213 privind bunurile proprietate public;

In temeiul prevederilor art. 36 al. 2, lit.c și art. 45, al. 3, art. 49 și art 123 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Articol unic Se respinge darea în administrare a bunurilor imobile terenuri și clădiri aparținând domeniului public al municipiului Suceava către unitățile de învățământ, pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii perioadei de dare în administrare.

PREȘEDINTE DE         IO

OVIDIU DORQBȚEI *

' K A 7 w / '

Contrasemnează

Secret^-rfunicipiu Jr. I0ĂN CIUTAC


Nr. 19 din 28 ianuarie 2016