Hotărârea nr. 188/2016

HOTĂRÂRE,pentru aprobarea intrarii in legalitate a unui garaj construit pe terenul proprietatea municipiului Suceava - domeniul privat

MUNICIPIUL SUCEAVA B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224


Is|w www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea intrării in legalitate a unui garaj construit pe terenul proprietatea

municipiului Suceava - domeniul privat

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarului municipiului Suceava dl. Ovidiu Doroftei înregistrată cu nr. 16.794/23.05.2016 Raportul Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului nr. 16.795/23.05.2016 și Raportul Comisiei amenajarea teritoriului, urbanism și protecția mediului;

în temeiul prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, ale art. 59, alin. (3) din Ordinul nr. 839/2009 privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991, ale HGR nr. 525/1996, republicată, privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism și ale Planului Urbanistic General al Municipiului Suceava cu Regulamentul Local de Urbanism aferent,

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (2), lit c), alin.(5) lit. c), art. 45 alin.(3), art. 47 si art. 49 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:


Art.l Se aprobă intrarea in legalitate a unui garaj construit pana in anul 2000, pe terenul proprietatea municipiului Suceava - domeniul privat si acordarea dreptului de folosința a terenului ocupat de acesta, urmând ca pana la data expirării valabilitatii certificatului de urbanism, sa fie eliberata autorizația de construire pe baza contractului de acordare a dreptului de folosința incheiat prin Serviciul Patrimoniu al Primăriei municipiului Suceava, după cum urmeaza:

- garajul cu suprafața construita de 33,00 mp, identic cu parcela cu nr. cadastral 48618, situat pe str. Universității, fn, proprietar construcție - Bucatar Mihail Tiberiu (cerere nr. 10432/28.03.2016)

Art.2 Primarul municipiului Suceava, prin serviciile de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

N

PREȘEDI           FĂ

LUCIAN              _•


n€ază inicipiu IUTAC


Contrasemnează Secretar Municipiu Jr. IOAK CJI TAC


Nr. 188 din 26 mai 2016