Hotărârea nr. 187/2016

HOTĂRÂRE,privind contractul de închiriere a bunurilor aflate în patrimoniul S.C. TERMICA S.A.

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE privind contractul de închiriere a bunurilor aflate în patrimoniul S.C. TERMICA S.A.

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului înregistrată cu nr. 16.942/24.05.2016, Raportul Direcției Generale Tehnice și de Investiții înregistrat cu nr. 16.943/24.05.2016 și Raportul Comisiei economico-financiare juridice și disciplinare;

Având în vedere art. 8 alin (1) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, art. 4 din HCL nr. 5/18.01.2016 privind închirierea bunurilor aflate în patrimoniul S.C. Termica S.A.;

în temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. (d), alin. 6, lit. (a), pct. 14, art. 45, alin. 3 și art. 49 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) Se aprobă contractul de închiriere a bunurilor aflate în patrimoniul SC TERMICA SA care fac parte din S.A.C.E.T. și care sunt strict necesare prestării serviciului public de transport, distribuție și furnizare energie termică pe raza municipiului Suceava, conținut în anexa 1 din prezenta hotărâre.

(2) închirierea bunurilor sus menționate se face până la data valorificării


acestora de către S.C. TERMICA S.A. dar nu mai mult de 1 an de la data perfectării contractului de închiriere.

(3) Se împuternicește Primarul municipiului Suceava să semneze contractul de


închiriere a bunurilor aflate în patrimoniul S.C. TERMICA S.A.

Art. 2 Primarul municipiului Suceava, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezenteiEoțărâri.


Contrasemnează Secretar/fiunicipiu Jr. IOAN CIUTAC

Nr. 187 din 26 mai 2016