Hotărârea nr. 183/2016

HOTĂRÂRE,privind acordarea concediului de odihnă suplimentar ,personalului din cadrul Direcţiei Generale a Domeniului Public

f MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE privind acordarea concediului de odihnă suplimentar personalului din cadrul Direcției Generale a Domeniului Public

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava înregistrată sub nr. 16526/19.05.2016, Raportul Serviciului resurse umane nr. 16527/19.05.2016 și Raportul Comisiei economico - financiară, juridică și disciplinară;

In conformitate cu art. 147 alin.(l) din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art.18 alin.(l) și ale art.21 alin.(l) pct.3 din H.G.R.nr.250/1992 privind concediul de odihnă și alte concedii ale salariaților din administrația publică, din regiile autonome cu specific deosebit și din unitățile bugetare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin.(2) lit. a) și art.45 alin.(l) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă acordarea unui concediu de odihnă suplimentar de 5 zile lucrătoare pentru personalul care își desfășoară activitatea în cadrul Direcției Generale a Domeniului Public, pentru anul 2016, în baza buletinelor de determinare emise de autoritățile abilitate în acest sens.

Art.2. Primarul municipiului Suceava, prin Serviciul resurse umane și Direcția Generală a Domeniului Public vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotări.


Contrasemnează

Secretar^nunicipiu

Jr. lOANĂTUTAC

y/

/ /