Hotărârea nr. 182/2016

HOTĂRÂRE ,privind actualizarea statelor de funcţii pentru ,Direcţia Municipală de Evidenţă a Persoanei, Direcţia Generală a Domeniului Public, completarea regulamentului de organizare şi funcţionare, precum şi a numărului de personal şi a statului de funcţii pentru Direcţia de Asistenţă Socială

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE

privind actualizarea statelor de funcții pentru

Direcția Municipală de Evidență a Persoanei, Direcția Generală a Domeniului Public, completarea regulamentului de organizare și funcționare, precum și a numărului de personal și a statului de funcții pentru Direcția de Asistență Socială

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava înregistrată sub nr. 16328/18.05.2016, Raportul Serviciului resurse umane nr. 16329/18.05.2016 și Raportul Comisiei economico-fmanciară, juridică și disciplinară;

în conformitate cu art. 107 alin. (2) lit. a) din Legea nr.188 /1999, republicată, privind Statutul funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin.(2) lit. a) și alin.(3) lit.b) și art.45 alin.(l) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. La nivelul Direcției Municipale de Evidență a Persoanei, se aprobă:

  • - transformarea corespunzătoare a funcției publice de execuție, de consilier, clasa I, grad profesional, debutant, la expirarea perioadei de debut, în funcția publică de consilier, clasa I, grad profesional, asistent, transformarea gradului profesional deținut în gradul profesional imediat superior, pentru care s-a întocmit de către șeful ierarhic evaluarea, raportul de stagiu al funcționarului public debutant și referatul îndrumătorului, în structura de personal al Direcției Municipale de Evidență a Persoanei - Biroul de evidență a Persoanelor, conform anexei nr. 1;

Art.2. La nivelul Direcției Generale a Domeniului Public, se aprobă:

  • - transformarea corespunzătoare a postului - funcție contractuală de execuție, pentru promovarea salariatului titular care a susținut la data de 06 mai 2016 examen de promovare în grad profesional superior, la expirarea perioadei de debut și a fost declarat „Admis” pentru care șeful ierarhic a întocmit referat de evaluare, în structura de personal al Direcției Generale a Domeniului Public - Sectorul Spații verzi, conform anexei nr.2;

Art.3. La nivelul Direcției de Asistență Socială, se aprobă:

  • a) se aprobă majorarea numărului de personal al Direcției de Asistență Socială cu un post, respectiv de la 103 la 104 posturi, prin completarea structurii de personal a Serviciului de Ajutoare sociale cu un post de inspector de specialitate, debutant, pentru aplicarea prevederilor Legii nr.248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate și procedura de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniță, conform anexei nr.3;

  • b) se aprobă completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției

de Asistență Socială, la cap.VII, lit.C, aprobat anterior prin HCL nr.355 din 17 decembrie 2015, cu atribuțiile care decurg din aplicarea prevedrilor Legii nr.248/2015, conform anexei nr.4;

Art.4. Potrivit art.l - 3 se aprobă, în formă actualizată, statele de funcții pentru:

  • •  Direcția Municipală de Evidență a Persoanei - Anexa nr. 1

  • •  Direcția Generală a Domeniului Public - Anexa nr.2

  • •  Direcția de Asistență Socială              - Anexa nr.3

Art.5. Potrivit art.3 se aprobă, completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției de Asistență Socială, conform anexei nr.4.

Art.6. Anexele nr.1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7. Primarul municipiului Suceava, prin Serviciul resurse umane, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


Contraseninează

Secreta/municipiu

Jr. IO AN CIUTAC