Hotărârea nr. 181/2016

HOTĂRÂRE ,privind modificarea și completarea,Regulamentului de organizare și funcționare a Teatrului Municipal Matei Vișniec precum și a organigramei și a statului de funcții al acestei instituții

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Teatrului Municipal Matei Vișniec precum și a organigramei și a statului de funcții al acestei instituții

Consilul Local al municipiului Suceava;

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava înregistrată cu nr.16580/20.05.2016, Raportul Serviciului contencios administrativ, juridic și Serviciului resurse umane nr. 16581/20.05.2016 și Raportul Comisiei economico-financiară, juridică și disciplinară;

în baza prevederilor Ordonatei nr. 21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic;

în conformitate cu prevederile art. 36, alin. 1, alin. 2, lît. d, alin. 6, lit a, pct. 14, art 44 alin.(l) coroborat cu art. 45 alin. 2, art. 47 și art. 49 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se modifică și se completează Regulamentul de organizare și funcționare a Teatrului municipal „Matei Vișniec”, care va avea conținutul prevăzut în anexă la prezenta.

Art. 2. Se modifică Organigrama instituției de spectacole- Teatrul municipal „Matei Vișniec” în forma prevăzută în anexă la prezenta.

Art. 3. Se modifică Statul de funcții a instituției de spectacole- Teatrul municipal „Matei Vișniec” în forma prevăzută în anexă la prezenta.

Art. 4. Potrivit art. 1-3, în formă actualizată, se aprobă:

-Regulamentul de de organizare și funcționare a Teatrului municipal „Matei

Vișniec”, - Anexa nr. 1;

-Organigrama instituției de spectacole- Teatrul municipal „Matei Vișniec”-

Anexa nr.2;

- Statul de funcții a instituției de spectacole- Teatrul municipal „Matei Vișniec”- Anexa nr.3

Art. 5. Anexele nr. 1 -3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6. Primarul municipiului Suceava prin aparatul de specialitate și conducerea Teatrului municipal Matei Vișniec Suceava vor duce la îndeplinirea prevederile prezentei

hotărâri.


PREȘEDINTE

LUCIAN HAContras.exnnează SecretarXnunicipiu

Jr. lO^TCIUTAC

Nr. 181 din 26 mai 2016

ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

MUNICIPIUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

Anexă nr. 1 la HCL nr.l^k/ 26.05.2016

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL TEATRULUI MUNICIPAL „MATEI VIȘNIEC” SUCEAVA
CAPITOLUL I
Dispoziții generale

Art. 1. Prezentul regulament stabilește normele de organizare și funcționare a instituției de spectacole Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava, denumit în continuare Teatru.

Art. 2. Teatrul municipal „Matei Vișniec” din Suceava funcționează în baza:

 • -  OG nr. 21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic;

 • -  Legea nr. 353/2007 privind aprobarea OG nr. 21/2007.

Art. 3. Teatrul Municipal „Matei Vișniec” a fost înființat prin HCL nr. 246/2015 și funcționează în condițiile legii ca instituție de spectacole de repertoriu, cu personalitate juridică proprie, sub autoritatea administrativă a Consiliului Local Suceava.

Art. 4. Teatrul Municipal „Matei Vișniec” este finanțat cu subvenții de la bugetul local, acoperindu-și o parte din cheltuieli și din venituri extrabugetare (venituri proprii).

Art. 5. Teatrul Municipal „Matei Vișniec” este organizat și funcționează în conformitate cu legislația română în vigoare și prevederile prezentului regulament.

Art. 6. Teatrul Municipal „Matei Vișniec” are sediul în Suceava, str. Dragoș Vodă nr. 1. Toate documentele, facturile, anunțurile, publicațiile, etc, vor conține denumirea completă a instituției, alături de indicarea sediului.

Art. 7. (1) Structura organizatorică, numărul de personal și bugetul se aprobă prin hotărâre a Consiliului Local al municipiului Suceava, în raport cu obligațiile sau programele stabilite, astfel încât să se asigure îndeplinirea în mod corespunzător a atribuțiilor și activităților specifice.

 • (2) Structura organizatorică a teatrului este prezentată prin organigramă și cuprinde compartimente, biroruri și servicii, care pot fi:

 • -  a) de conducere;

 • -  b) de specialitate;

 • -  c) funcționale.

CAPITOLUL II
Atribuții și obiect de activitate

Art. 8. Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava:

 • a) promovează prin mijloacele specifice artei spectacolului valorile românești și universale;

 • b) promovează cultura românească în străinătate prin organizarea de spectacole specifice și participarea la festivaluri internaționale;

 • c) răspândește și dezvoltă valorile artistice;

 • d) elaborează repertoriul având în vedere și cerințele spectatorilor;

 • e) selecționează, promovează și perfecționează artiștii în cadrul teatrului;

 • f) deschide noi perspective în vederea înțelegerii și interpretărilor valorilor clasice, moderne și contemporane, românești și universale;

Art. 9. în conformitate cu atribuțiile prevăzute la art. 8, teatrul îndeplinește următoarele activități și acțiuni specifice:

 • a) realizează spectacole de teatru profesionist, asigură montarea de spectacole de diverse facturi, pentru toate categoriile de spectatori;

 • b) organizează și participă la evenimente cultural-artistice;

 • c) colaborează și realizează proiecte comune cu artiști și instituții din țară și străinătate;

 • d) participă la turnee, festivaluri și alte manifestări culturale organizate în țară și străinătate.

CAPITOLUL HI
Patrimoniul Teatrului municipal „Matei Vișniec” Suceava

Art. 10. Patrimoniul Teatrului municipal „Matei Vișniec” este format din drepturi și obligații asupra unor bunuri mobile și imobile aflate în proprietate publică, după caz, pe care le administrează în condițiile legii.

Art. 11. Patrimoniul poate fi completat prin achiziții, transferuri, donații ale persoanelor fizice sau juridice, sponsorizări, alte modalități în condițiile legii.

Art. 12. Bunurile mobile și imobile aflate în administrarea teatrului se gestionează potrivit dispozițiilor legale în vigoare, conducerea instituției fiind obligată să aplice măsurile de protecție prevăzute de lege, în vederea protejării acestora.

CAPITOLUL IV
Bugetul de venituri și cheltuieli

Art. 13. Cheltuielile curente și de capital sunt finanțate prin subvenții de la bugetul Consiliului Local al municipiului Suceava și, în completare, din venituri extrabugetare.

Art. 14. Veniturile extrabugetare provin din activități realizate direct de Teatrul „Matei Vișniec” Suceava și anume din:

 • a) încasări din vânzarea biletelor și a programelor pentru spectacole;

 • b) donații, sponsorizări, publicitate;

 • c) alte venituri, conform dispozițiilor legale.

Art. 15. Veniturile extrabugetare realizate se gestionează în conformitate cu prevederile OG nr. 9/1996, modificată prin OG nr. 26/2012, privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a instituțiilor publice de cultură finanțate din venituri extrabugetare și alocații de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, a sistemului de salarizare a personalului din aceste instituții, precum și îmbunătățirea salarizării personalului din instituțiile și activitățile cu profil cultural, aprobată prin Legea nr. 85/1996, cu modificările ulterioare.

Art. 16. Bugetul de venituri și cheltuieli se elaborează de către instituție și se aprobă de către Consiliul Local al Municipiului Suceava.

Art. 17. Finanțarea teatrului se realizează conform principiilor enumerate în OG nr. 21/2007 privind instituțiile și compartimentele de spectacole sau concerte, precum și din desfășurarea activității de impresariat artistic.

Art. 18. Teatrul are cont propriu și organizează și conduce contabilitatea propriilor operațiuni financiare, conform reglementărilor legale.

Art. 19. Programul cultural artistic al instituției de spectacole se stabilește anual la nivelul conducerii teatrului.

CAPITOLUL V

Conducerea, organizarea și personalul

Art. 20. Director general.
 • (1) Directorul general asigură conducerea executivă și răspunde de buna funcționare și îndeplinirea atribuțiilor și activităților specifice stabilite potrivit cap. II.

 • (2) Directorul general reprezintă teatrul în relațiile cu autoritățile și instituțiile publice, cu persoane juridice și fizice, din țară și străinătate.

 • (3) Directorul general îndeplinește, în condițiile legii, următoarele atribuții principale:

 • a) răspunde de elaborarea și ducerea la îndeplinire a strategiei artistice, în activitatea curentă și în perspectivă;

 • b)  asigură organizarea, conducerea și dezvoltarea activității instituției, precum și administrarea mijloacelor materiale și bănești de care aceasta dispune, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare și cu regulementul de organizare și funcționare;

 • c) numește prin dispoziție Consiliul Administrativ și Consiliului Artistic;

 • d) asigură elaborarea programului anual de activitate și ia măsurile ce se impun pentru realizarea acestuia;

 • e) urmărește și răspunde de îndeplinirea obiectivelor și criteriilor de performanță cuprinse în Contractul de management încheiat cu primarul municipiului, ordonatorul principal de credite, în raport cu obligațiile și programele stabilite;

 • f) exercită funcția de ordonator de credite și acționează pentru îndeplinirea prevederilor bugetului anual de venituri și cheltuieli al instituției;

 • g) avizează proiectul de buget și contul de încheiere a exercițiului bugetar ale teatrului și le supune spre aprobare Consiliului Administrativ și Consiliului Local al Municipiului Suceava;

 • h) elaborează și supune spre avizare Consiliului Administrativ și spre aprobare Consiliului Local al municipiului Suceava Regulementul de Organizare și Funcționare cu organigrama și Statutul de funcții;

 • i) propune spre aprobare Consiliului Administrativ Regulamentul de Ordine Interioară al teatrului;

 • j) aprobă fișele de post pentru personalul salariat, întocmite conform prevederilor legale de către șefii de servicii, birouri sau de compartimente;

 • k) urmărește și răspunde de îndeplinirea atribuțiilor stabilite, coodonează și controlează activitatea personalului angajat, precum și a colaboratorilor;

 • l) realizează selectarea, angajarea, încadrarea, promovarea, sancționarea și desfacerea contractului de muncă a personalului salariat cu respectarea prevederilor legale;

 • m) coordonează evaluarea personalului salariat, conform legii;

 • n) angajează colaboratorii teatrului prin negocieri directe cu respectarea prevederilor legale;

 • o) îndeplinește alte atribuții stabilite prin lege.

 • (4) în exercitarea atribuțiilor sale, directorul general emite dispoziții.

 • (5) Angajarea directorului general se face pe baza unui concurs de proiecte, prin contract încheiat cu ordonatorul principal de credite.

 • (6) Eliberarea din funcție și sancționarea disciplinară a directorului general se face prin hotărâre a Consiliului Local al municipiului Suceava, la propunerea motivată a primarului sau a Consiliului Administrativ.

Art. 21 Condițiile care trebuie îndeplinite în mod cumulativ pentru ocuparea postului de Director general al instituției de spectacole Teatrul Municipal Matei Vișniec Suceava sunt:

 • a) cetățenia româna sau a unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene;

 • b) capacitate deplină de exercițiu;

 • c) studii universitare de licență absolvite cu diplomă , respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;

 • d) curs absolvit cu diplomă sau echivalentă -Managementul instituțiilor publice de cultură organizat de Institutul Național de Cercetare și formare culturală;

 • e) vechime în muncă și specialitate de minimum 8 ani;

 • f) are experiență în management de minim 6 luni;

 • g) candidatului să nu îi fi încetat contractul individual de muncă, raportul de serviciu sau contractul de management pentru motive imputabile în ultimii 4 ani.

 • h) candidatul să nu fi fost condamnat penal sau civil pentru fapte care l-ar face incompatibil cu funcția cu care candidează;

 • i) cunoașterea limbii române scris și vorbit.

 • j) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

Art.22 Până la ocuparea prin concurs a postului de Director general al instituției de spectacole Teatrul Municipal Matei Vișniec Suceava această funcție va fi ocupată cu titlul interimar de doamna Carmen Veronica Steiciuc.

Art. 23 Consiliul Administrativ
 • (1) în cadrul teatrului funcționează Consiliul Administrativ, cu rol deliberativ, numit prin dispoziția directorului general și în componența căruia intră, potrivit prevederilor art. 19 din OG nr. 21/2007:

 • -  a) președinte- directorul general;

 • -  b) membrii: - reprezentantul Consiliulului Local;

 • -  consilier juridic

 • -  doi reprezentanți ai salariaților

 • (2) Consiliul Administrativ se întrunește ori de câte ori este nevoie pentru îndeplinirea atribuțiilor sale la convocarea președintelui sau la cererea a cel puțin trei membri ai Consiliului Administrativ.

 • (3) Convocarea membrilor se face cu cel puțin 72 de ore înainte de ședință, exceptând situațiile de forță majoră justificate.

 • (4) Consiliul Administrativ se întrunește în mod valabil în prezența președintelui și a cel puțin patru dintre membrii săi.

 • (5) în exercitarea atribuțiilor sale, Consiliul Administrativ adoptă hotărâri cu votul majorității membrilor săi.

 • (6) Consiliul Administrativ îndeplinește următoarele atribuții:

 • a) aprobă proiectele bugetului propriu și al contului de încheiere a exercițiului bugetar;

 • b) aprobă Regulamentul de Ordine Interioară al teatrului, la propunerea directorului;

 • c) propune Consiliului Local al municipiului Suceava înstrăinarea mijloacelor fixe din patrimoniu, altele decât bunurile imobile, precum și asupra concesionării sau închirierii de bunuri prin licitație publică, organizată în condițiile legii;

 • d) formulează și fundamenteză propuneri de sancționare disciplinară a directorului, pe care le înainteză Consiliului Local;

 • e) urmărește realizarea programului anual de activitate;

 • f) avizează propunerile de modificare ale Regulamentului de Organizare și Funcționare, formulate de director;

 • g) formulează propuneri pentru îmbunătățirea activității, pe care le prezintă Consiliului Local al municipiului Suceava;

 • h) avizează modificarea structurii organizatorice, a organigramei și statutului de funcții.

Art 24. Consiliul Artistic
 • (1) In cadrul teatrului funcționează Consiliul Artistic ca organ de specialitate cu rol consultativ înființat prin dispoziția directorului, cu următoarele atribuții:

 • a) formulează propuneri privind strategia culturală a instituției, a programelor și proiectelor culturale;

 • b) avizează proiectul de repertoriu al teatrului;

 • c) vizionează repetițiile spectacolelor în pregătire, face evaluări asupra calității acestora;

 • d) urmărește și analizează activitatea artistică din teatru, semnalând conducerii instituției problemele constatate;

 • e) evaluează proiectele artistice ce au fost desfășurate, analizând nivelul de performanță artistică dobândită și formulând, după caz, propuneri de îmbunătățirea a activității;

 • f) îndeplinește alte atribuții stabilite de conducerea instituției.

 • (2) Consiliul Artistic este format dintr-un număr de 3 - 5 membri, stabiliți prin decizia directorului general, persoane de specialitate artistică, atât din compartimentul artistic al instituției, cât și din viața culturală locală. La prima ședință Consiliul Artistic alege dintre membrii săi un președinte și un secretar.

 • (3) Consiliul Artistic se întrunește ori de câte ori este nevoie la convocarea președintelui ori a directorului general al teatrului.

Art. 25. Organizarea

 • (1) Organizarea instituției, structura organizatorică și numărul de posturi sunt stabilite prin organigramă, stat de funcții, respectiv Regulamentul de organizare și funcționare, aprobate de Consiliul Local al municipiului Suceava.

 • (2) Atribuțiile corespunzătoare compartimentelor funcționale sunt cele stabilite prin Regulamentul de Ordine Interioară.

 • (3) Atribuțiile corespunzătoare funcțiilor se stabilesc prin fișele de post aprobate de directorul general.

 • (4) Instituția poate recurge la externalizarea, în condițiile legii, a unor servicii, inclusiv a celor tehnice, administrative și de producție.

Art. 26. Personalul
 • (1) Funcționarea teatrului se asigură de către persoanalul artistic, tehnic și de către personalul administrativ, care, de regulă, își desfășoară activitatea în baza contractelor individuale de muncă.

 • (2) Personalul este structurat în: de conducere, de specialitate, funcțional.

 • (3) Pentru realizarea producțiilor artistice teatrul poate utiliza personal artistic renumerat în baza unor contracte încheiate conform prevederilor legale privind drepturile de autor și drepturile conexe, precum și personalul tehnic și administrativ, renumerat pe baza unor contracte individuale de muncă cu timp parțial.

 • (4) Pe durata stagiunii, personalul artistic de specialitate angajat în teatru cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată poate cumula mai multe funcții sau, după caz, poate încheia contracte conform prevederilor legale privind dreptul de autor și drepturile conexe cu alte instituții și companii.

 • (5) Pentru personalul teatrului, contractele individuale de muncă se pot încheia, potrivit legii, astfel:

 • a) pe durată nedeterminată, de regulă;

 • b) pe durată determinată, inclusiv pe stagiune sau producție artistică.

 • (6) încadrarea personalului din teatru potrivit alineatului precedent se face pe bază de concurs ori de examen, organizat în condițiile legii.

 • (7) în cazul contractelor individuale de muncă încheiate potrivit prevederilor alin. 5 lit. b, angajarea se poate face și în mod direct, prin acordul părților.

 • (8) Activitatea personalului artistic și tehnic din cadrul teatrului se normează potrivit fișei postului.

 • (9) Programul de lucru al personalului artistic și tehnic din cadrul teatrului este repartizat inegal, fiind specificat ca atare în contractul individual de muncă.

 • (10) Pentru personalul artistic și tehnic din cadrul instituției, zilele de sâmbătă, duminică și, după caz, zilele de sărbătoare legală sunt considerate zile lucrătoare, repausul săptămânal putând fi acordat în alte zile ale săptămânii.

 • (11) Concediul anual de odihnă pentru personalul din instituție se acordă, de regulă, în vacanța dintre stagiuni.

CAPITOLUL VI

Dispoziții finale

Art. 27. Antetul instituției va cuprinde sigla și titulatura: Teatrul Municipal „MATEI VIȘNIEC” SUCEAVA.

Art. 28. Modificarea și completarea prezentului Regulament se va face prin hotărârea Consiliului Local al Municipiului Suceava.

TEATRUL MUNICIPAL “MATEI VISNIEC” SUCEAVA


ORGANIGRAMA


Centralizator posturi *

Conducere

4

Execuție

27

TOTAL

31


*personal contractual

Director general, Director artistic, Contabil-sef, Juridic, RU, Secretariat - Marketing, Sef birou tehnic de scena = 1 post Compartiment artistic = 13 posturi Compartiment Financiar-Contabil si Administrativ = S posturi Birou tehnic de scena = 6 posturiMANAG

Carmen Veronk


Anexa nr. H.C.L. nr. din 26.05.2016


Teatrul Municipal „ Matei Vișniec" Suceava

Anexa nr. 3 la H.C.L. nr. /Qj'.din 26.05 2016


STAT DE FUNCȚII

Nr.

crt.

Numele, prenumele/ VACANT, temporar VACANT, după caz

Structura

Funcția contractuală

Treapta pro-fesională/grad

Nivelul

studiilor

de conducere

de execuție

1

Steiciuc Carmen Veronica

Director general

N.T.

GR 11

S

I. DIRECȚIA ARTISTICĂ

2

vacant

director artistic

GR.11

s

Compartimentul artistic

3

vacant

Actor

debutant

s

4

vacant

Actor

debutant

s

5

vacant

Actor

debutant

s

6

vacant

Actor

gradul l!

s

7

vacant

Actor

gradul 11

s

8

vacant

Actor

gradul 11

s

9

vacant

Actor

gradul 1

s

10

vacant

Actor

gradul 1

s

11

vacant

Actor

gradul IA

s

12

vacant

Actor

gradul IA

s

13

vacant

Regizor artistic

gradul IA

s

14

vacant

secretar literar

debutant

s

15

vacant

impresar artistic

gradul 1

s

Birou tehnic de scenă

16

vacant

șef birou- regizor tehnic

grll

s

17

vacant

operator lumini

treapta IA

M/G

18

vacant

operator sunet.video, efecte spec.

treapta IA

M/G

19

vacant

Mașinist

treapta l

M/G

20

vacant

Mașinist

treapta I

M/G

21

vacant

Mașinist

treapta 11

M/G

22

vacant

Rccuziter

treapta 1

M/G

Compartiment juridic

23

vacant

consilier juridic

gradul II

S

Compartiment resurse umane

24

consilier resurse umane

gradul l

S

Compartiment secretariat și marketing

25

vacant

expert marketing PR

gradul 1

S

Compartimentul financiar contabil și administrativ

26

vacant

contabil șef

GR.II

S

27

vacant

Economist

gradul 1

s

28

vacant

Expert dezvoltare

gradul. 1

s

29

vacant

Inginer sistem 1T

debutant

s

30

vacant

casier

M

31

vacant

șofer

tr 1

M

Nr. total funcții contractuale

31

din care:

de conducere

4

de execuție

27

MANAGER,

(E- 7 ■    , V \ V CM '

Stciciik Canpcn Veronica