Hotărârea nr. 180/2016

HOTĂRÂRE,privind prelungirea contractelor de delegare a gestiunii ,serviciului de transport public local complementar de persoane prin curse regulate

f MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE privind prelungirea contractelor de delegare a gestiunii serviciului de transport public local complementar de persoane prin curse regulate

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarului municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi nr. 16.510/19.05.2016, Raportul Serviciului autorizare activități comerciale nr. 16.511/19.05.2016 și Raportul Comisiei de servicii publice;

în temeiul prevederilor art. 1 alin (4) lit. 1) și art. 28 alin (1) lit. a) din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, cu modificările și completărilor ulterioare;

Avănd în vedere prevederile art. 7 din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul nr. 353/2007 emis de ministrul internelor și reformei administrative, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. d) și alin. (6) lit. a) punct 14, ale art. 45 alin. (3), art. 47 și art. 49 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă prelungirea următoarelor contracte de delegare a gestiunii serviciului de transport public local complementar de persoane prin curse regulate, în aceleași condiții, până la data de 31.12.2016:

  • - Contract de delegare a gestiunii serviciului de transport public local complementar de persoane prin curse regulate pe traseul nr. 6, înregistrat sub nr. 1847/27.05.2011, încheiat cu S.C. TRANS DMV EUROPA S.R.L.;

  • - Contract de delegare a gestiunii serviciului de transport public local complementar de persoane prin curse regulate pe traseul nr. 9, înregistrat sub nr. 1848/27.05.2011, încheiat cu S.C. EURO TIP S.R.L.;

  • - Contract de delegare a gestiunii serviciului de transport public local complementar de persoane prin curse regulate pe traseul nr. 12, înregistrat sub nr. 1849/27.05.2011, încheiat cu S.C. SORY&NEL S.R.L.;

  • - Contract de delegare a gestiunii serviciului de transport public local complementar de persoane prin curse regulate pe traseul nr. 13, înregistrat sub nr. 1850/27.05.2011, încheiat cu S.C. FAMILY S.R.L.;

  • - Contract de delegare a gestiunii serviciului de transport public local complementar de persoane prin curse regulate pe traseul nr. 15, înregistrat sub nr. 1851/27.05.2011, încheiat cu S.C. TRANS DMV EUROPA S.R.L.

Art. 2. Se împuternicește Primarul municipiului Suceava să semneze actele adiționale de prelungire a contractelor de delegare a gestiunii serviciului de transport public local complementar de persoane prin curs^pegtri'a|^jmenționate mai sus.


* . -»                          Suceava, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire

Contrasemnează


Secre

Jr.I

Nr. 180 din 26 mai 2016