Hotărârea nr. 179/2016

HOTĂRÂRE,privind declanşarea procedurii de atribure a copiilor conforme pentru,transportul în regim de închiriere

©MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE privind declanșarea procedurii de atribure a copiilor conforme pentru transportul în regim de închiriere

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarului municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi nr. 16.139/17.05.2016, Raportul Serviciului autorizare activități comerciale nr. 16.140/17.05.2016 și Raportul Comisiei de servicii publice;

în temeiul prevederilor art 142 alin. (4) din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 19 din Ordinul nr. 356/2007, emis de ministrul internelor și reformei administrative, privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere și ale art. 7 alin. (1) din H.C.L. nr. 322/2008 privind aprobarea unor reglementări referitoare la organizarea și desfășurarea serviciului de transport în regim de închiriere;

în temeiul art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. d) și alin. (6) lit. a) punct 14 și al art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă declanșarea procedurii de atribuire a copiilor conforme pentru transportul de persoane în regim de închiriere.

Art. 2. Primarul Municipiului Suceava, prin aparatul de specialitate, va duce la


Contrasemnează

Secretar municipiu

Jr. lOANCILTAC

Nr. 179 din 26 mai 2016