Hotărârea nr. 178/2016

HOTĂRÂRE,privind conferirea titlului de „Cetăţean de Onoare al municipiului Suceava”,,domnului arhitect DORU-GHIOCEL OLAŞ

® MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE

privind conferirea titlului de „Cetățean de Onoare al municipiului Suceava”, domnului arhitect DORU-GHIOCEL OLAȘ

Consiliul Local al municipiului Suceava,

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarului municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi înregistrată sub nr. 16.386/19.05.2016, Raportul Serviciului autorizare activități comerciale, înregistrat sub nr. 16.387/19.05.2016 și Raportul Comisiei de învățământ, relații externe, sănătate, protecția mediului, familie, cultură, culte și protecție socială;

în baza prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Suceava nr. 110/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea titlului de „Cetățean de Onoare al Municipiului Suceava”;

în temeiul dispozițiilor art. 36 alin. (8), art. 45 alin. (1), art. 47 și art. 49 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se conferă titlul de „Cetățean de Onoare al Municipiului Suceava”, domnului arhitect DORU-GHIOCEL OLAȘ.

Art. 2. Primarul municipiului Suceava, prin aparatul de specialitate, va duce la


Contrasemnează Secretar municipiu Jr. IOAX CTUTAC

Nr. 178 din 26 mai 2016