Hotărârea nr. 177/2016

HOTĂRÂRE ,privind conferirea titlului de „Cetăţean de Onoare al municipiului Suceava”,,domnului profesor COSTAN COSTICĂ

«MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE

privind conferirea titlului de „Cetățean de Onoare al municipiului Suceava”, domnului profesor COST AN COSTICĂ

Consiliul Local al municipiului Suceava,

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarului municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi înregistrată sub nr. 15652/12.05.2016, Raportul Serviciului autorizare activități comerciale, înregistrat sub nr. 15653/12.05.2016 și Raportul Comisiei de învățământ, relații externe, sănătate, protecția mediului, familie, cultură, culte și protecție socială;

în baza prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Suceava nr. 110/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea titlului de „Cetățean de Onoare al Municipiului Suceava”;

în temeiul dispozițiilor art. 36 alin. (8), art. 45 alin. (1), art. 47 și art. 49 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se conferă titlul de „Cetățean de Onoare al Municipiului Suceava”, domnului profesor COSTAN COSTICĂ.

Art. 2. Primarul municipiului Suceava, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDIN LUCIAN MAContrasemnează Secretar tnunicipiu Jr. lOAÎyjCTUTAC

/j

i