Hotărârea nr. 175/2016

HOTĂRÂRE ,privind stabilirea preţului pentru concesionarea fără licitaţie publică ,a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, ,situată în Suceava, str. Aleea Nucului nr.1

f MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE privind stabilirea prețului pentru concesionarea fără licitație publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situată în Suceava, str. Aleea Nucului nr.l

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având in vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava înregistrată sub nr. 16.546/20.05.2016, Raportul Serviciului patrimoniu înregistrat la nr. 16.547/20.05.2016 și Raportul Comisiei economico - financiară, juridică, disciplinară;

în baza prevederilor art.17 cap.II din Legea nr. 50/1991 republicată, modificată și completată privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor;

în conformitate cu prevederile HCL nr. 267/30.09.2004 privind stabilirea modului de calcul al nivelului minim al redevenței datorate pentru concesionarea terenurilor proprietate a municipiului Suceava;

Potrivit HCL nr. 90 din 31.03.2016 prin care s-a aprobat concesionarea tară licitație publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situată în municipiul Suceava, str. Aleea Nucului nr.l, sc.A, în vederea extinderii balconului existent aferent apartamentului nr.3 și intrarea în legalitatea lucrării de construire executată;

în temeiul prevederilor art. 36 al. (2) lit. cși al. (5) lit. b, art. 45 al. (2), art.47 și art. 49 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă raportul de evaluare a terenului proprietate a municipiului Suceava în suprafață de 11,6 mp (p.c. 47919) situată în Suceava, str. Aleea Nucului nr.l, în vederea extinderii balconului existent aferent apartamentului nr.3.

Art.2. Se aprobă caietul de sarcini în vederea concesionării parcelei de teren precizate la art. 1.

Art.3. Se aprobă prețul concesiunii suprafeței de teren menționate mai sus la nivelul sumei de 1357 euro respectiv 6066 lei pentru parcela de teren în suprafață de 11,6 mp (p.c. 47919) situată în Suceava, strada Aleea Nucului nr.l, sc.A, cu recuperarea prețului concesiunii la data semnării contractului de concesiune.

Art. 4. Caietul de sarcini constituie anexă la prezenta hotărâre.

Art. 5. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Primarul municipiului Suceava prin aparatul de specialitate.


PREȘEDINT

LUCIAN HARȘ'


Contrasemnează

Secreta/municipiu

Jr. lOAN CIUTAC

Nr. 175 din 26 mai 2016