Hotărârea nr. 173/2016

HOTĂRÂRE ,privind stabilirea preţului pentru concesionarea fără licitaţie publică,a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, ,situată în Suceava, str. Aleea Venus nr.1

e MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE

privind stabilirea prețului pentru concesionarea fără licitație publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situată în Suceava, str. Aleea Venus nr.l

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având in vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava, înregistrată sub nr. 16.540/20.05.2016, Raportul Serviciului patrimoniu înregistrat la nr. 16.541/20.05.2016 și Raportul Comisiei economico - financiară, juridică, disciplinară;

în baza prevederilor art.17 cap.II din Legea nr. 50/1991 republicată, modificată și completată privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor,

în conformitate cu prevederile HCL nr. 267/30.09.2004 privind stabilirea modului de calcul al nivelului minim al redevenței datorate pentru concesionarea terenurilor proprietate a municipiului Suceava;

Potrivit HCL nr. 131 din 21.04.2016 prin care s-a aprobat concesionarea fără licitație publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situată în municipiul Suceava, str. Aleea Venus nr.l, bl. E 111, sc.D, pentru amenajare acces din exterior (trepte și podest) în vederea schimbării destinației apartamentului nr. 4 din spațiu de locuit în spațiu prestări servicii (coafor, frizerie, cosmetică, manichiură-pedichiură, întreținere corporală).

în temeiul prevederilor art. 36 al. (2) lit. cși al. (5) lit. b, art. 45 al. (2), art.47 și art. 49 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă raportul de evaluare a terenului proprietate a municipiului Suceava în suprafață de 4,2 mp (p.c. 47856) situată în Suceava, strada Aleea Venus nr.l, bl.Elll, sc.D, pentru amenajare acces din exterior (trepte și podest) în vederea schimbării destinației apartamentului nr. 4 din spațiu de locuit în spațiu prestări servicii (coafor, frizerie, cosmetică, manichiură-pedichiură, întreținere corporală).

Art.2. Se aprobă caietul de sarcini în vederea concesionării parcelei de teren precizate la art. 1.

Art.3. Se aprobă prețul concesiunii suprafeței de teren menționate mai sus la nivelul sumei de 210 euro respectiv 942 lei pentru parcela de teren în suprafață de 4,2 mp (p.c. 47856) situată în Suceava, strada Aleea Venus nr.l, bl.Elll, sc.D, cu recuperarea prețului concesiunii la data semnării contractului de concesiune.

Art. 4. Caietul de sarcini constituie anexă la prezenta hotărâre.

Art. 5. Prey^de^rerpfezgntei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Primarul municipiului Suceava prin an^tm^specialițate.

li r 1 V ■

Contrasemnează Secreta? ,municipiu Jr. IQWCIUTAC

A/ / !


PREȘEDINT®Dg»lMĂ

lucian nAiRsmWHf'/

Nr. 173 din 26 mai 2016