Hotărârea nr. 171/2016

HOTĂRÂRE ,privind stabilirea preţului pentru concesionarea fără licitaţie publică,a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, ,situată în Suceava, str. Stațiunii nr.6

f MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE privind stabilirea prețului pentru concesionarea fără licitație publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situată în Suceava, str. Stațiunii nr.6

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având in vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava înregistrată sub nr. 16.532/20.05.2016, Raportul Serviciului patrimoniu înregistrat la nr. 16.533/20.05.2016, și Raportul Comisiei economico - financiară, juridică, disciplinară;

în baza prevederilor art.17 cap.II din Legea nr. 50/1991 republicată, modificată și completată privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor;

în conformitate cu prevederile HCL nr. 267/30.09.2004 privind stabilirea modului de calcul al nivelului minim al redevenței datorate pentru concesionarea terenurilor proprietate a municipiului Suceava;

Potrivit HCL nr. 129 din 21.04.2016 prin care s-a aprobat concesionarea fără licitație publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situată în municipiul Suceava, str. Stațiunii nr.6, bl.D5, sc.B, în vederea extinderii apartamentului nr.2 cu un balcon situat în proiecția celor existente la etajele superioare;

în temeiul prevederilor art. 36 al. (2) lit. cși al. (5) lit. b, art. 45 al. (2), art.47 și art. 49 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă raportul de evaluare a terenului proprietate a municipiului Suceava în suprafață de 5 mp (p.c. 48991) situată în Suceava, strada Stațiunii nr.6, bl.D5, sc.B, în vederea extinderii apartamentului nr.2 cu un balcon situat în proiecția celor existente la etajele superioare.

Art.2. Se aprobă caietul de sarcini în vederea concesionării parcelei de teren precizate la art. 1.

Art.3. Se aprobă prețul concesiunii suprafeței de teren menționate mai sus la nivelul sumei de 225 euro respectiv 1010 lei pentru parcela de teren în suprafață de 5 mp (p.c. 48991) situată în Suceava, strada Stațiunii nr.6, bl.D5, sc.B, cu recuperarea prețului concesiunii la data semnării contractului de concesiune.

Art. 4. Caietul de sarcini constituie anexă la prezenta hotărâre.

Art. 5. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Primarul municipiului Suceava prin ap


PREȘEflIN LUCI


Contrasemnează

Secreta/bjunicipiu

Jr. IQANCIUT AC

Nr. 171 din 26 mai 2016