Hotărârea nr. 170/2016

HOTĂRÂRE ,privind concesionarea fără licitaţie publică a unei parcele de teren,proprietate privată a municipiului Suceava, situată în Suceava, ,str. Dimitrie Onciul fn, în vederea extinderii spațiului comercial existent

t MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE

privind concesionarea fără licitație publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situată în Suceava, str. Dimitrie Onciul fn, în vederea extinderii spațiului comercial existent

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având in vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava, înregistrată sub nr. 16.556/20.05.2016, Raportul Serviciului patrimoniu înregistrat la nr. 16.557/20.05.2016, Raportul Comisiei economico - financiară, juridică, disciplinară și al Comisiei de amenajare a teritoriului și urbanism;

în baza prevederilor art. 13 și art. 15 ale cap.II din Legea nr. 50/1991 republicată, modificată și completată privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor;

în temeiul prevederilor art. 36 al. (2) lit. c și al. (5) lit. b, art. 45 al. (3), art. 47 și art. 49 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă concesionarea fără licitație publică a unei parcele de teren (solicitant Corduban Vasile) în suprafață de 10 mp (p.c. 47724) situată în Suceava, strada Dimitrie Onciul fn, în vederea extinderii spațiului comercial existent.

Art. 2. Parcela de teren menționată mai sus se concesionează pe o perioadă de 49 de ani.

Art. 3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Primarul municipiului Suceava prin aparatul de specialitate.


Contrasemnează Secretifjnunicipiu Jr. IOĂN CIUTAC