Hotărârea nr. 17/2016

HOTĂRÂRE,privind modificarea art.6 din Contractul nr. 251421/07.04.2015 pentru asigurarea unor cheltuieli de natura cheltuielilor de personal aferente medicilor, medicilor dentişti, asistenţilor medicali şi a cheltuielilor pentru medicamente şi materiale sanitare pentru baremul de dotare din cabinetele de medicină generală şi dentară din unităţile sanitare de învăţământ, ,aprobat în baza HCL 71/26.03.2015

e MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE

privind modificarea art.6 din Contractul nr. 251421/07.04.2015 pentru asigurarea unor cheltuieli de natura cheltuielilor de personal aferente medicilor, medicilor dentiști, asistenților medicali și a cheltuielilor pentru medicamente și materiale sanitare pentru baremul de dotare din cabinetele de medicină generală și dentară din unitățile sanitare de învățământ,

aprobat în baza HCL 71/26.03.2015

Consiliul Local al municipiului Suceava

Având în vedere Adresa DSP Suceava nr. 250064/08.01.2016, Expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava înregistrată sub nr. 1103/15.01.2016, Raportul Direcției de Asistență Socială nr. 1104/15.01.2016, Raportul Comisiei învățământ, relații externe, sănătate, familie, cultură, culte și protecție socială și Raportul Comisiei economico-financiară, juridică și disciplinară;

Conform dispozițiilor O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății Publice către autoritățile publice locale, H.G.R. nr. 56/2009 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr.162/2008, Legii nr. 176/2009 privind aprobarea O.G. nr. 2/2009 privind aprobarea unor măsuri economico-fmanciare pentru desfășurarea activității unităților sanitare în cadrul procesului de reformă și operaționalizare, Ordinul 1030/2010 privind aprobarea modelului Contractului pentru asigurarea unor cheltuieli de natura cheltuielilor de personal aferente medicilor, medicilor dentiști, asistenților medicali și a cheltuielilor pentru medicamente și materiale sanitare pentru baremul de dotare din cabinetele de medicină generală și dentară din unitățile sanitare de învățământ, Ordinul 653/2001 privind asistența medicală a preșcolarilor, elevilor și studenților.

în temeiul prevederilor art. 36 alin.(2) lit. “a” și alin.(3) lit.”b” și ale art.45 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se modificareă art.6 din Contractul 251421/07.04.2015 pentru asigurarea unor cheltuieli de natura cheltuielilor de personal aferente medicilor, medicilor dentiști, asistenților medicali și a cheltuielilor pentru medicamente și materiale sanitare pentru baremul de dotare din cabinetele de medicină generală și dentară din unitățile sanitare de învățământ, aprobat prin HCL nr. 71/26.03.2015 și va avea următorul conținut:

„Art.6. Valoarea totală a prezentului contract este de 1.886.682 lei pentru perioada ianuarie -decembrie 2015”

Art. 2. Se aprobă actul adițional nr. 2 prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se împuternicește Primarul municipiului Suceava să semneze actul adițional nr.2 la Contractul nr.251421/07.04.2015 .

Art. 4. Primarul municipiului Suc.eava .pxjn Serviciul resurse umane, Direcția buget, contabilitate și fiscalitate și Direcția de Asistență Socială vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

. - \


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA OVIDIU DOKOmi

Contra Secretar Jr.I


//


nează icipiu CIUTAC


MV’

Nr. 17 din 28 ianuarie 2016