Hotărârea nr. 168/2016

HOTĂRÂRE,pentru aprobarea concesionării fara licitatie publica a suprafeţei de 17 mp teren proprietate privata a municipiului, situat pe strada Traian Vuia pentru extinderea constructiei autorizata cu AC nr. 890/2001(spatiu pentru prestari servicii comerciale) cu un corp de cladire P+1E rezultat ca urmare a continuarii zidului de sprijin executat in vederea stabilizarii versantului dintre strazile Traian Vuia si Cernauti si intrarea in legalitate a lucrarilor de construire executate,Solicitant: SC MASTER AUTO GLASS SRL

t MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea concesionării fara licitație publica a suprafeței de 17 mp teren proprietate privata a municipiului, situat pe strada Traian Vuia pentru extinderea construcției autorizata cu AC nr. 890/2001(spatiu pentru prestări servicii comerciale) cu un corp de clădire P+1E rezultat ca urmare a continuării zidului de sprijin executat in vederea stabilizării versantului dintre străzile Traian Vuia si Cernăuți si intrarea in legalitate a lucrărilor de construire executate

Solicitant: SC MAȘTER AUTO GLASS SRL

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarului municipiului Suceava dl. Ovidiu Doroftei înregistrată cu nr. 16.599/20.05.2016, Raportul Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului nr. 16.600/20.05.2016 și Raportul Comisiei amenajarea teritoriului, urbanism și protecția mediului;

în temeiul prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, ale art. 59, alin. (3) din Ordinul nr. 839/2009 privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991, ale HGR nr. 525/1996, republicată, privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism și ale Planului Urbanistic General al Municipiului Suceava cu Regulamentul Local de Urbanism aferent,

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit c), art. 45 alin.(3), art. 47 și art. 49 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă concesionarea fara licitație publica a suprafeței de 17 mp teren proprietate privata a municipiului, identic cu parcela cu nr. cadastral 46532, teren situat pe strada Traian Vuia, nr. 2D pentru extinderea construcției autorizata cu AC nr. 890/2001( spațiu pentru prestări servicii comerciale ) cu un corp de clădire P+1E rezultat ca urmare a continuării zidului de sprijin executat in vederea stabilizării versantului dintre străzile Traian Vuia si Cernăuți si intrarea in legalitate a lucrărilor de construire executate.

Solicitant: SC MAȘTER AUTO GLASS SRL (cerere nr. 9768/23.03.2016);


njcipiului Suceava, prin serviciile de specialitate, va duce la

Secretaicipiu

CIUTAC


Nr. 168 din 26 mai 2016