Hotărârea nr. 167/2016

HOTĂRÂRE,pentru aprobarea concesionării suprafeţei de 4,0 mp teren proprietate privata a municipiului, reprezentand extinderea balconului existent (veranda pentru recuperare locomotorie autorizata cu AC nr. 819/2001 in suprafata de 18 mp), aferent apart. nr. 2 de la parterul blocului de locuinţe nr. E73, scara A, b-dul George Enescu, nr. 36 şi intrarea în legalitate a lucrarii de construire executata,Solicitant: Potoroaca Ionel

f MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea concesionării suprafeței de 4,0 mp teren proprietate privata a municipiului, reprezentând extinderea balconului existent (veranda pentru recuperare locomotorie autorizata cu AC nr. 819/2001 in suprafața de 18 mp), aferent apart. nr. 2 de la parterul blocului de locuințe nr. E73, scara A, b-dul George Enescu, nr. 36 și intrarea în legalitate a lucrării de construire executata

Solicitant: Potoroaca Ionel

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarului municipiului Suceava dl. Ovidiu Doroftei înregistrată cu nr. 16.422/19.05.2016, Raportul Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului nr. 16.423/19.05.2016 și Raportul Comisiei amenajarea teritoriului, urbanism și protecția mediului;

în temeiul prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, ale art. 59, alin. (3) din Ordinul nr. 839/2009 privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991, ale HGR nr. 525/1996, republicată, privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism și ale Planului Urbanistic General al Municipiului Suceava cu Regulamentul Local de Urbanism aferent,

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (2), lit c), alin.(5) lit. c), art. 45 alin.(3), art. 47 și art. 49 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă concesionarea suprafeței de 4,0 mp teren proprietate privata a municipiului, reprezentând extinderea balconului existent ( veranda pentru recuperare locomotorie autorizata cu AC nr. 819/2001 in suprafața de 18 mp ), identic cu parcela cu nr. cadastral 48742, aferent apart. nr. 2 de la parterul blocului de locuințe nr. E73, scara A, b-dul George Enescu, nr. 36 și intrarea în legalitate a lucrării de construire executata.

Solicitant: Potoroaca Ionel (cerere nr. 35853/08.12.2015).

Art.2 Primarul municipiului Suceava, prin serviciile de specialitate, va duce la


Contrasemnează

Secretai/municipiu

Jr. IOOCILIAC

Nr. 167 din 26 mai 2016