Hotărârea nr. 166/2016

HOTĂRÂRE,privind aprobarea închirierii noilor suprafeţe de teren proprietate publică a municipiului Suceava situate în Suceava aleea comercială a Pieţei Gerge Enescu

f MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE privind aprobarea închirierii noilor suprafețe de teren proprietate publică a municipiului Suceava situate în Suceava aleea comercială a Pieței Gerge Enescu

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având in vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava înregistrată sub nr.16.597/20.05.2016, Raportul Serviciului patrimoniu Înregistrat la nr. 16.598/20.05.2016, Raportul Comisiei economico - financiare, juridica, disciplinara și al comisiei de amenajare a teritoriului și urbanism;

în temeiul prevederilor art. 36 al. (2) lit. c și al.(5) lit.a, art. 45 al. (3), art. 47, art. 49 și art. 123 al. (2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

9

Art.l. Se aprobă închirierea noilor suprafețe de teren proprietate publică a municipiului Suceava (rezultate din măsurătorile efectuate cu aparate de precizie) ocupate de spații proprietate ale agenților economici situate în Suceava aleea comercială a Pieței Agroalimentare George Enescu conform anexei nr. 1.

Art.2. închirierea se va face pe o perioadă de 15 ani, cu posibilitate de prelungire.

Art.3. (1) Prețul închirierii este stabilit conform E1CL 312/2015 privind păstarea coantumului valorii chiriilor și a tarifelor aplicabile pentru anul 2016.

  • (2) Plata chiriei se face lunar pînă la data de 25 a lunii următoare.

  • (3) Beneficiarul este obligat să plătească proprietarului penalități de întârziere în conformitate cu prevederile legislației fiscale, în cazul în care execută cu întârziere obligația de plată a prețului stabilit prin contract.

Art.4. Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la îndeplinire de Primarul municipiului


Contrasemnează

Secretafmunicipiu

Jr. IQAN CIUTAC

Nr. 166 din 26 mai 2016