Hotărârea nr. 165/2016

HOTĂRÂRE ,privind darea în administrare, către RNP – Romsilva prin Direcţia Silvică Suceava ,a unei suprafeţe de 3,44 ha fond forestier proprietate publică a municipiului Suceava

® MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE

privind darea în administrare, către RNP - Romsilva prin Direcția Silvică Suceava a unei suprafețe de 3,44 ha fond forestier proprietate publică a municipiului Suceava

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având in vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava înregistrata sub nr. 16.538/20.05.2016, Raportul Serviciului patrimoniu înregistrat sub nr. 16.539/20.05.2016 și Raportul Comisiei economico-fmanciară, juridică și disciplinară;

în baza titlului de proprietate nr. 3359 sin 04.03.2005, a HCL nr. 340/2004 privind darea în folosință gratuită, pe durata existenței construcției, a suprafeței de 1 ha teren, proprietatea municipiului Suceava, către Școala Creștină “Filadelfia” - Suceava, a HCL nr. 75/2010 privind aprobarea atribuirii în folosință gratuită către Școala Creștină Filadelfia Suceava a unei parcele de teren în suprafață de 3000 mp în vederea amenajării unei baze sportive, a planului de situație din 16.04.2010;

în conformitate cu prevderile Legii 213/1998 privind bunurile proprietate publică cu modificările și completările ulterioare și ale Legii 46/2008 privind Codul Silvic;

în temeiul prevederilor art. 36 al. 2, lit.c și art. 45, al. 3, art. 49 și art 123 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă darea în administrare pentru o perioadă de 10 ani, cu posibilitatea de prelungire, către RNP - Romsilva prin Direcția Silvică Suceava, cu sediul în municipiul Suceava, b-dul 1 Mai nr. 6 a unei suprafețe de 3,44 ha fond forestier proprietate publică a municipiului Suceava.

RNP - Romsilva prin Direcția Silvică Suceava va administra suprafața de teren menționată mai sus precum și volumul masei lemnoase numai cu acordul proprietarului și în conformitate cu prevederii legale în vigoare.

Dispoziția asupra bunurilor mobile și imobile ce vor face obiectul contractului de dare în administrare o va avea doar municipiul Suceava.

Art. 2. Se aprobă decontarea cheltuielilor administrative aferente contractului de dare în administrare.

Art. 3. Se aprobă conținutul contractului de dare în administrare în forma redactată și prezentată în anexa nr. 1.

Art. 4. Prevederile prezentei hotarari, vor fi duse la îndeplinire de Primarul municipiului Suceava prin comparțițj$ de specialitate.


■■ „w

[NȚĂ^:

VSCHL //


Contrasemnează Secretar municipiu Jr. IQAN CIUTAC

Nr. 165 din 26 mai 2016