Hotărârea nr. 163/2016

HOTĂRÂRE,privind respingerea transmiterii cu titlu gratuit a dreptului de proprietate pentru terenul și clădirea Bisericii Sfânta Elisabeta a Ungariei, atribuite în folosinţă gratuită către ,Parohia Romano- Catolică „Sfântul Ioan Nepomuk” Suceava

f MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE privind respingerea transmiterii cu titlu gratuit a dreptului de proprietate pentru terenul și clădirea Bisericii Sfânta Elisabeta a Ungariei, atribuite în folosință gratuită către Parohia Romano- Catolică „Sfântul loan Nepomuk” Suceava

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având in vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava, înregistrată sub nr.16.558/20.05.2016, Raportul Serviciului patrimoniu înregistrat la nr. 16.559/20.05.2016, Raportul Comisiei economico - financiară, juridică, disciplinară și al Comisiei de amenajare a teritoriului și urbanism;

în baza prevederilor Legea nr. 239 din 12.07.2007 privind reglementarea regimului juridic al unor bunuri imobile aflate în folosința unităților de cult;

în temeiul prevederilor art. 36 al. (2) lit. c și al. (5) lit. b, art. 45 al. (3), art. 47 și art. 49 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale , republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Articol unic Se respinge transmiterea cu titlu gratuit a dreptului de proprietate asupra terenului și clădirii Bisericii Sfânta Elisabeta a Ungariei, atribuite în folosință gratuită către Parohia Romano- Catolică “Sfântul loan Nepomuk” Suceava în baza HCL nr. 138 din

nr. 15319 din 10.05.2016.


21.04.2016 și a cq


PREȘEDf^r

LUCIANContrasemnează

Secretar municipiu Jr. WĂN CIUTAC

Nr. 163 din 26 mai 2016