Hotărârea nr. 162/2016

HOTĂRÂRE ,privind completarea bunurilor de retur proprietate publică a municipiului Suceava ce fac obiectul contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă ,şi canalizare nr. 17/5013/13.04.2010 şi administrate de S.C. ACET S.A. Suceava

e MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE

privind completarea bunurilor de retur proprietate publică a municipiului Suceava ce fac obiectul contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr. 17/5013/13.04.2010 și administrate de S.C. ACET S.A. Suceava

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având in vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava înregistrata la nr.16536/20.05.2016, Raportul Serviciului patrimoniu înregistrat la nr. 16.537/20.05.2016 si Raportul Comisiei economico-financiară, juridică, disciplinară;

în baza contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr. 17/5013/13.04.2010

în conformitate cu prevderile Legii 213/1998 privind bunurile proprietate publică cu modificările și completările ulterioare,

In temeiul prevederilor art. 36 al. 2, lit.c și art. 45, al. 3, art. 49 și art 123 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă completarea bunurilor de retur ce fac obiectul contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr. 17/5013/13.04.2010 cu terenurile proprietate publică a municipiului Suceava administrate de SC Acet SA Suceava -menționate în anexa nr. 1.

SC Acet SA Suceava va administra suprafața de teren menționată mai sus în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 2. Prevederile prezentei hotarari, vor fi duse la Îndeplinire de Primarul municipiului Suceava prin compartimentele de specialitate.


Contrasemnează Secretarmunicipiu Jr. IQAN CIUTAC

/

Nr. 162 din 26 mai 2016