Hotărârea nr. 161/2016

HOTĂRÂRE ,privind acceptarea donației constând în o parcelă de teren în suprafaţă de 375 mp. ,situată în municipiul Suceava, B-dul. Sofia Vicoveanca (zona E85)

t MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE privind acceptarea donației constând în o parcelă de teren în suprafață de 375 mp. situată în municipiul Suceava, B-dul. Sofia Vicoveanca (zona E85)

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava înregistrată la nr. 16.548/20.05.2016, Raportul Serviciului patrimoniu înregistrat la nr. 16.549/20.05.2016 și Raportul Comisiei economico-financiară, juridică, disciplinară;

în conformitate cu prevederile art.36, al.(9), ale art. 45 al.(2), art.47, art.48 și ale art. 121 al.(3) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Se acceptă donația către municipiul Suceava, constând în o parcelă de teren proprietate a domnilor Pentiuc Daniel Ilie și Pentiuc Lenuța Brândușa cu domiciliul în municipiul Suceava, B-dul 1 Mai nr.16, bl.Tl, ap.22, respectiv parcela de teren în suprafață de 375 mp, situată în municipiul Suceava, B-dul Sofia Vicoveanca (zona E85), identică cu imobilul cu numărul cadastral 49248 dezmembrat din imobilul cu numărul cadastral 45213 în suprafață de 7500 mp, teren afectat de rețeaua stradală propusă în PUZ, conform Certificatului de Urbanism nr. 914 din 29.10.2015.

(2) Donația parcelei de teren menționate în alin.(l) se face de către proprietarii parcelei de teren, respectiv domnii Pentiuc Daniel Ilie și Pentiuc Lenuța Brândușa, în vederea obținerii autorizației de construire pentru construirea unui complex rezidențial de locuințe colective, locuri de parcare, loc dejoacă, zona agrement, împrejmuire, racorduri/branșamente.

Art. 2. Cheltuielile privind perfectarea actului de donație în formă autentică la notarul public vor fi suportate de către domnii Pentiuc Daniel Ilie și Pentiuc Lenuța Brândușa, proprietari ai parcelei respective de teren.

Art.3. Primarul municipiului Suceava, prin aparatul de specialitate, va proceda la


Contrasemnează

Secreta/municipiu

Jr. IQĂN CIUTAC

Nr. 161 din 26 mai 2016