Hotărârea nr. 160/2016

HOTĂRÂRE ,privind modificarea HCL nr. 151 din 29.05.2014 privind atestarea bunurilor imobile ce aparţin domeniului privat al municipiului Suceava

f MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE

privind modificarea HCL nr. 151 din 29.05.2014 privind atestarea bunurilor imobile ce aparțin domeniului privat al municipiului Suceava

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava înregistrată la nr. 16.550/20.05.2016, Raportul Serviciului patrimoniu înregistrat la nr. 16.551/20.05.2016 și Raportul Comisiei economico-financiară, juridică, disciplinară;

în temeiul prevederilor art.36, alin.(2) lit. “c”, ale art. 45 alin.(3), ale art.47 și art.49 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se completează anexa nr. 8 la HCL nr.151 din 29.05.2014 conform anexei nr.l la prezenta hotărâre.

Art.2. Se completează anexa nr. 9 la HCL nr.151 din 29.05.2014 conform anexei nr.2 la prezenta hotărâre.

Art.3. Se completează anexa nr. 16 la HCL nr.151 din 29.05.2014 conform anexei nr.3 la prezenta hotărâre.

Art.4. Se completează anexa nr. 17 la HCL nr.151 din 29.05.2014 conform anexei nr.4 la prezenta hotărâre.

Art.5. Se elimină din anexa nr. 8 la HCL nr.151 din 29.05.2014 bunurile imobile evidențiate în anexa nr. 5 la prezenta hotărâre.

Art.6. Primarul municipiului Suceava, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

LUCIAN HAContrasemnează

Secretar/mnhicipiu

Jr. IQANCIUTAC

:/

Nr. 160 din 26 mai 2016