Hotărârea nr. 159/2016

HOTĂRÂRE ,privind respingerea modificării și completării Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Suceava, judeţul Suceava, înscris în Anexa la Hotărârea nr. 153/29.11.1999, cu modificările şi completările ulterioare

jfijL municipiul suceava

BHB B-dul 1 Mai nr- 5Acod: 720224 www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro ” Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE

privind respingerea modificării și completării Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Suceava, județul Suceava, înscris în Anexa la Hotărârea nr. 153/29.11.1999, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vedere :

-Expunerea de motive prezentată de domnul Lungu Ion, primar al municipiului Suceava, județul Suceava, înregistrată sub nr. 16.701/20.05.2016;

-Raportul compartimentului de specialitate, înregistrat sub nr. 16.702/20.05.2016;

-Raportul comisiei economico-financiară, juridică, disciplinară din cadrul Consiliului Local al municipiului Suceava, județul Suceava, înregistrat sub nr. 109 din 25.05.2016; -prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii Guvernului nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor;

-dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 1357/2001 privind atestarea domeniului public al județului Suceava, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Suceava, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit.c) și art. 45 alin.(3) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Articol unic Se respinge modificarea și completarea Inventarului bunurilor care fac parte

din domeniul public al municipiului Suceava, județul Suceava, înscris în Anexa la Hotărârea nr.


153/29.11.1999^,jux,.modificările și completările ulterioare conform anexei care face parte integrantă djjMf^z^nta’fcpțărâre .

Președii

Harșovs'


e.iie


Contras

Secretai

CiM


Suceava, 26 mai 2011eaza:

unicipiu, loan


Nr. 159