Hotărârea nr. 158/2016

HOTĂRÂRE,privind aprobarea documentaţiei de urbanism,PLAN URBANISTIC DE DETALIU pentru construire locuință individuală cu regim mic de înălțime, anexă, împrejmuire, racorduri/branșamente, pe teren proprietate privată

® MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației de urbanism PLAN URBANISTIC DE DETALIU pentru construire locuință individuală cu regim mic de înălțime, anexă, împrejmuire, racorduri/branșamente, pe teren proprietate privată

Solicitant: DARIE FLORIN IULIAN si DARIE TATIANA

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarului municipiului Suceava dl. Ovidiu Doroftei înregistrată cu nr. 16.187/17.05.2016, Raportul Compartimentelor de specialitate nr. 16.188/17.05.2016 și Raportul Comisiei amenajarea teritoriului, urbanism și protecția mediului;

în conformitate cu Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, art.2 alin.(2), Ordinul MDRL 839/12.10.2009 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 republicată, ale Hotărârii de Guvern nr. 525/1996, privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu respectarea reglementărilor conținute în Planul Urbanistic General al Municipiului Suceava cu Regulamentul local de urbanism aferent;

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (2), lit c), alin.(5) lit. c), art. 45 alin.(2), lit e), art. 47 și art. 49 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l a) Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru construire locuință individuală cu regim mic de înălțime, anexă, împrejmuire, racorduri/branșamente, pe teren proprietate privată în suprafață de 600 mp, identic cu parcela cu numărul cadastral 47800, situat în intravilanul municipiului pe strada Emil Cioran, zona Tătărași.

Indicatori urbanistici: POT propus= 29%;

CUT propus= 0,52;

Solicitant: DARIE FLORIN IULIAN si DARIE TATIANA (cerere nr. 15766/13.05.2016)

b) Perioada de valabilitate a Planului Urbanistic de Detaliu va fi de 3 ani de la data aprobării.

Art.2 Primarul municipiului Suceava, prin serviciile de specialitate, va duce la


VSCIIIContrase Secretar Jr.IO

Nr. 158 din 26 mai 2016