Hotărârea nr. 156/2016

HOTĂRÂRE,privind asocierea între Municipiul Suceava și Facultatea de Educație Fizică și Sport,din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” Suceava,,cu sediul în Suceava, str. Universităţii nr. 13

® MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE privind asocierea între Municipiul Suceava și Facultatea de Educație Fizică și Sport din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” Suceava, cu sediul în Suceava, str. Universității nr. 13

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarului municipiului Suceava dl. Ovidiu Doroftei înregistrată cu nr. 16.563/20.05.2016, Raportul Serviciului patrimoniu Înregistrat cu nr. 16.564/20.05.2016 și Raportul Comisiei economico-financiară, juridică, disciplinară;

în baza prevederilor art. 35, alin.l Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale.

în temeiul prevederilor art. 36, alin. 7 lit. a), art. 45, alin. 2, lit. f, art. 47 și art. 49 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă asocierea între Municipiul Suceava și Facultatea de Educație Fizică și Sport din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” Suceava, cu sediul în Suceava, str. Universității nr. 13 în vederea monitorizării și optimizării activității de practicare a exercițiilor fizice de către cetățenii municipiului, precum și evitării unor riscuri și evenimente nedorite în spațiul special amenajat pentru practicarea exercițiilor fizice în parcul Areni din municipiul Suceava.

  • (1) . Contribuția Municipiului Suceava constă în :

- confecționarea și instalarea unor plachete pe fiecare aparat (sau panouri informative la limita spațiului), care să includă desene și explicații cu modul de utilizare a acestora.

  • (2) . Contribuția Facultatății de Educație Fizică și Sport din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” Suceava constă în :

asistență și îndrumare specializată, 8 ore pe zi, 5 zile pe săptămână, asigurată de studenți și cadre didactice de la programele de studii: Educație fizică și sportivă, Kinetoterapie și motricitate specială, Balneofiziokinetoterapie și recuperare, Nutriție și dietetică, Educație fizică școlară și activități extracuriculare;

realizarea unui ghid de principii și norme elementare de utilizare a celor șapte aparate;

realizarea unor flyere privind modul de utilizare a aparaturii, care să fie distribuite practicanților;

realizarea conținutului și partea grafică care va fi aplicată pe plachete sau panouri.

Art. 2. Se aprobă contractul de asociere prezentat în anexa la prezenta hotărâre.

Art. 3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Primarul municipiului Suceava prin aparatu


Contrasemnează Secretate municipiu Jr. IOAN CILTAC

Nr. 156 din 26 mai 2016