Hotărârea nr. 155/2016

HOTĂRÂRE,privind aprobarea participării Municipiului Suceava,în calitate de partener la realizarea proiectului,„Freight TAILS ACTION PLANNING NETWORK – Soluţii logistice inovatoare pentru transportul şi distribuţia de marfă” faza de implementare, cofinanţat de Uniunea Europeană în cadrul Programului de cooperare teritorială URBACT III, cât şi asigurarea fondurilor necesare implementării proiectului

® MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE privind aprobarea participării Municipiului Suceava în calitate de partener la realizarea proiectului „Freight TAILS ACTION PLANNING NETWORK - Soluții logistice inovatoare pentru transportul și distribuția de marfă” faza de implementare, cofinanțat de Uniunea Europeană în cadrul Programului de cooperare teritorială URBACT III, cât și asigurarea fondurilor necesare implementării proiectului

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarului municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi înregistrată sub nr.14.821/06.05.2016, Raportul Serviciului Integrare europeană și strategii de dezvoltare nr.14.822/06.05.2016 și Raportul Comisiei economico-financiară, juridică și disciplinară;

în conformitate cu prevederile art.44, Legii 273 din 2006 privind finanțele publice locale, în temeiul dispozițiilor art. 36, alin. 2, lit. „b” și alin. 4, lit. „d”, art. 45, alin. 2, art. 47 și art. 49 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă participarea Municipiului Suceava, în calitate de partener la implementarea proiectului „Freight TAILS ACTION PLANNING NETWORK - Soluții logistice inovatoare pentru transportul si distribuția de marfa”, faza de implementare, proiect cofinanțat de Uniunea Europeană în cadrul Programului de Cooperare Teritorială URBACT III.

Art. 2.1 Se aprobă cheltuielile eligibile totale pentru realizarea proiectului „Freight TAILS ACTION PLANNING NETWORK - Soluții logistice inovatoare pentru transportul si distribuția de marfa”, faza de implementare, în valoare de 42.615,80 euro, din care:

  • - 85%, respectiv 36.223,43 euro, reprezintă cofinanțarea din partea Uniunii Europene prin Fondul European de Dezvoltare Regională

  • - 13%, respectiv 5.540,05 euro reprezintă cofinanțarea din Bugetul de stat al României

  • - 2%, respectiv 852,32 euro, reprezintă contribuția locală aferentă Municipiului Suceava. Contribuția locală a Municipiului Suceava este asigurată din remunerația angajaților delegați în implementarea proiectului, parțial din norma de lucru de 8 ore pe zi.

Art. 2.2 Cheltuielile vor fi efectuate pentru: organizarea de întâlniri cu Grupul Local de Sprijin și participanți din cadrul parteneriatului european, organizarea unor evenimente locale pentru susținerea vizibilității proiectului, efectuarea unor deplasări pentru participarea la întâlniri transnaționale, asigurarea diseminării proiectului, cheltuieli administrative și pentru realizarea Planului Integrat de Acțiune pentru Municipiul Suceava.

Art. 3 Se împuternicește domnul Ion Lungu, Primarul Municipiului Suceava, să semneze toate documentele legate de proiect pe durata derulării acestuia.

Art. 4 Primarul Municipiului Suceava, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DRODINȚA                           Contrasemnează

LUCIAN HARS^/vȘpttlA-i                               SecretaiMunicipiu

; ■                           Jr. lOAN CILTAC

Nr. 155 din 26                                                      /

Nsts/L.’uv -A