Hotărârea nr. 154/2016

HOTĂRÂRE,privind aprobarea participării Municipiului Suceava,în calitate de partener la realizarea proiectului,„SMART IMPACT – Soluţii inovatoare pentru dezvoltare institutionala durabila” ,cofinanţat de Uniunea Europeană în cadrul Programului de cooperare teritorială URBACT III cât şi asigurarea fondurilor necesare implementării proiectului

t MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE privind aprobarea participării Municipiului Suceava în calitate de partener la realizarea proiectului „SMART IMPACT - Soluții inovatoare pentru dezvoltare instituționala durabila” cofînanțat de Uniunea Europeană în cadrul Programului de cooperare teritorială URBACT III cât și asigurarea fondurilor necesare implementării proiectului

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarului municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi înregistrată sub nr.14.818/06.05.2016, Raportul Serviciului Integrare europeană și strategii de dezvoltare nr.14.819/06.05.2016 și Raportul Comisiei economico-financiară, juridică și disciplinară;

în conformitate cu prevederile art.44, Legii 273 din 2006 privind finanțele publice locale, în temeiul dispozițiilor art. 36, alin. 2, lit. „b” și alin. 4, lit. „d”, art. 45, alin. 2, art. 47 și art. 49 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă participarea Municipiului Suceava, în calitate de partener la implementarea proiectului „SMART IMPACT - Soluții inovatoare pentru dezvoltare instituționala durabila” , cofînanțat de Uniunea Europeană în cadrul Programului de Cooperare Teritorială URBACT III.

Art. 2.1 Se aprobă cheltuielile eligibile totale pentru realizarea proiectului „SMART IMPACT - Soluții inovatoare pentru dezvoltare instituționala durabila”, în valoare de 53.663 euro, din care:

  • - 85% respectiv 45.613,55 euro reprezintă contribuția Uniunii Europene din Fondul de European de Dezvoltare Regională

  • - 13% respectiv 6.976,19 euro reprezintă contribuția de la bugetul de stat al României

  • - 2% respectiv 1.073,26 euro reprezintă contribuția locală aferentă Municipiului Suceava , care este asigurată din remunerația angajaților delegați în implementarea proiectului, parțial din norma de lucru de 8 ore pe zi.

Art. 2.2 Cheltuielile vor fi efectuate pentru: organizare întâlniri cu Grupul Local de Sprijin și participanți din cadrul parteneriatului european, organizare evenimente locale pentru susținerea vizibilității proiectului,deplasări pentru participarea la întâlniri transnaționale, asigurarea diseminării proiectului, cheltuieli administrative și realizarea Planului Integrat de Acțiune pentru Municipiul Suceava.

Art. 3 Se împuternicește domnul Ion Lungu, Primarul Municipiului Suceava, să semneze toate documentele legate de proiect pe durata derulării acestuia.

Art. 4 Primarul Municipiului Suceava, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentejJjo^rârL':^^ o


PREȘEDINTE REȘEDINȚĂ

Contr Secret Jr.I
LUCIAN        CHI k