Hotărârea nr. 153/2016

HOTĂRÂRE,privind aprobarea asocierii între Municipiul Suceava, ,Asociația Culturală - Educativă „CLUBUL VIDEO ARTˮ al elevilor de la Colegiul Național „Petru Rareș”, Centrul Cultural Bucovina, Casa de Cultură a Studenților, Universitatea „Ștefan cel Mare” și Colegiul Naţional „Petru Rareş” privind organizarea Festivalului Mondial al Cinematografiei de Amatori UNICA 2016 în Municipiul Suceava

t MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE privind aprobarea asocierii între Municipiul Suceava, Asociația Culturală - Educativă „CLUBUL VIDEO ART” al elevilor de la Colegiul Național „Petru Rareș”, Centrul Cultural Bucovina, Casa de Cultură a Studenților, Universitatea „Ștefan cel Mare” și Colegiul Național „Petru Rareș” privind organizarea Festivalului Mondial al Cinematografiei de Amatori UNICA 2016 în Municipiul Suceava

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarului municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi înregistrată sub nr.16.093/17.05.2016, Raportul Serviciului integrare europeană și strategii de dezvoltare nr.16.094/17.05.2016 și Raportul Comisiei învățământ, relații externe, sănătate, familie, cultură, culte și protecție socială;

în conformitate cu prevederile Legii 273 din 2006 privind finanțele publice locale;

în temeiul dispozițiilor art. 36, alin. 2, lit. „e” și alin. 7, lit. „a”, art. 45, alin. 2 lit. „f”, art. 47 și art. 49 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aproba asocierea între Municipiul Suceava, Asociația Culturală - Educativă „CLUBUL VIDEO ART” al elevilor de la Colegiul Național „Petru Rareș”, Centrul Cultural Bucovina, Casa de Cultură a Studenților, Universitatea „Ștefan cel Mare” și Colegiul Național „Petru Rareș” pentru organizarea Festivalului Mondial al Cinematografiei de Amatori UNICA 2016 în Municipiul Suceava și a cheltuielilor legate de aceasta.

Art. 2 Se aprobă contribuția Municipiului Suceava la această asociere în valoare de 124.450 lei.

Art. 3 Se aprobă contractul de asociere în forma prezentată în anexă la prezenta hotărâre și se mandatează Primarul Municipiului Suceava în vederea semnării acestuia.

Art. 4 Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Primarul municipiului Suceava prin serviciile de specialitate.Contrase Secretar Jr. lO^TCIUTAC