Hotărârea nr. 152/2016

HOTĂRÂRE ,privind aprobarea vânzării locuințelor construite prin,programul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe titularilor contractelor de închiriere

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării locuințelor construite prin programul Agenției Naționale pentru Locuințe titularilor contractelor de închiriere

Consiliul Local al municipiului Suceava

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava înregistrată cu nr. 16487/19.05.2016, Raportul Biroului evidența și administrarea imobilelor de locuit înregistrat cu nr.16488/19.05.2016 și Raportul Comisiei învățământ, relații externe, sănătate, familii, cultură culte și protecție socială;

în baza prevederilor Legii nr. 152/1998, republicată cu modificările și completările ulterioare, privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe și a H.G. nr.962/2001, cu modificările și completările ulterioare, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998;

în temeiul prevederilor art.36 alin.2 lif’c”, alin.5 lit.”b”, art.45 alin3, art.47, art.49, din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă vânzarea locuințelor construite prin programul Agenției Naționale pentru Locuințe titularilor contractelor de închiriere, numai la solicitarea acestora, după expirarea a minimum 1 an de închiriere neîntreruptă către același titular și/sau către persoana în beneficiul căreia s-a continuat închirierea în condițiile legii, fără ca vânzarea să fie condiționată de vârsta solicitantului.

Art. 2. Se aprobă Regulamentul de vânzare a locuințelor construite prin programul Agenției Naționale pentru Locuințe, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Direcția buget, contabilitate și fiscalitate va comunica lunar până la data de 15 a lunii în curs pentru luna anterioară, Agenției Naționale pentru Locuințe situația privind sumele încasate/virate reprezentând valorile de vânzare ale locuințelor A.N.L. în vederea transmiterii


evidențelor prevăzute de Legea nr. 152/1998, republicată și actualizată.

Art. 4. Se abrogă HCL nr. 335/19.12.2013 modificată prin HCL nr.232/30.09.2014.

Art. 5. Primarul municipiului Suceava, prin Biroul evidența și administrarea imobilelor de locuit, și Direcția bugeLxpntabilitate și fiscalitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. ’Contrasenfnează Secreta Jr.IO


Nr. 152 din 26 mai 2016