Hotărârea nr. 151/2016

HOTĂRÂRE,privind aprobarea documentației descriptive (caietului de sarcini) pentru contractarea unei finanțări rambursabile interne / externe în valoare de maxim 25.000.000 lei

f MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației descriptive (caietului de sarcini) pentru contractarea unei finanțări rambursabile interne / externe în valoare de maxim 25.000.000 lei

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având in vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava înregistrată sub nr. 16.595/20.05.2016, Raportul Serviciului patrimoniu înregistrat la nr. 16.596/20.05.2016, Raportul Comisiei economico - financiară, juridică, disciplinară și al Comisiei de amenajare a teritoriului și urbanism;

în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale cap. IV din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului;

Ținând seama de prevederile art. 41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997,

Ținând seama de prevederile art. 1166 și următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau convenții,

Luând act de Hotărârea Consiliului Local nr. 31/25.02.2016,

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) si alin. (4) lit. b), ale art. 45 alin. (2) lit. b), art. 63 alin. (1) lit. c) si alin. (4) lit. c), precum si ale art. 115 alin. (1) lit. b), alin. (3), (5) si (6) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă documentația descriptiva (caietul de sarcini) pentru achiziționarea serviciilor de creditare bancara a unui împrumut intem/extem in valoare de maxim 25.000.000 lei, pentru punerea in aplicare a prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 31/25.02.2016.

Art. 2 Se împuternicește Primarul municipiului Suceava să aprobe documentația de atribuire a serviciilor de creditare bancara si sa aprobe modificări si/sau completări ale acesteia, in conformitate cu prevederile legale si cu cele ale prezentei Hotărâri.

Art. 3. Prevederile prezentei hotarari, vor fi duse la Îndeplinire de Primarul municipiului


C o nteasem nează Secrețâț/inunicipiu Jr. I04N CIUTAC