Hotărârea nr. 150/2016

HOTĂRÂRE,privind aprobarea proiectelor ce urmează a fi finanţate din fondurile nerambursabile, ,de la bugetul local al Municipiului Suceava pe anul 2016

f MUNICIPIUL SUCEAVA

B-duI 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectelor ce urmează a fi finanțate din fondurile nerambursabile, de la bugetul local al Municipiului Suceava pe anul 2016

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava înregistrata cu nr. 15304/10.05.2016, Raportul de specialitate al Biroului buget din cadrul Direcției buget, contabilitate și fiscalitate înregistrat cu nr. 15305/10.05.2016 și Raportul Comisiei economico-financiară, juridică, disciplinară;

în baza HCL nr. 7/28.01.2016 privind aprobarea Bugetului General Consolidat și a Programului anual al finanțărilor nerambursabile din fondurile publice pentru anul 2016;

în baza HCL nr. 32/25.02.2016 privind aprobarea Regulamentului finanțărilor nerambursabile acordate din fonduri publice pentru activități nonprofit de interes local;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general în temeiul prevederilor art.36, alin.2, lit. d, alin.6, art.45, alin.2 lit.a, art.47 și art.49 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă finanțarea de la bugetul local al Municipiului Suceava a proiectelor depuse în vederea acordării de finanțări nerambursabile, înscrise în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă modificarea perioadei de desfășurare a activităților pentru proiectul depus de Fundația "Sfinții Martiri Brâncoveni" Suceava, la 27.05.2016 - 10.06.2016.

Art.3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Primarul municipiului Suceava prin serviciile de specialitate.


Contrasemnează

SecretaȚmunicipiu

Jr. IOAN CIUT AC

Nr. 150 din 26 mai 2016