Hotărârea nr. 149/2016

HOTĂRÂRE ,privind aprobarea sprijinului financiar pentru unităţile de cult,aparţinând cultelor religioase recunoscute din România

f MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE privind aprobarea sprijinului financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava înregistrată cu nr. 16.508/19.05.2016, Raportul de specialitate al Biroului Buget din cadrul Direcției Buget, Contabilitate și Fiscalitate, înregistrat cu nr. 16.509/19.05.2016 și Raportul Comisiei economico-financiară, juridică, disciplinară;

în baza dispozițiilor Ordonanței de Guvern nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținînd cultelor religioase recunoscute din România, aprobată prin Legea nr. 125/2002 și ale Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor OG 82/2001, aprobate prin HG nr.1470/2002, cu modificările și completările ulterioare;

în baza HCL nr. 33/25.02.2016 privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar, de la bugetul local al Municipiului Suceava, pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România;

în temeiul art.36, alin.2, lit.d, alin.6, lit. c, art.45, alin.2, art. 47 și art. 49 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă acordarea de sprijin financiar pentru Parohia „Acoperământul Maicii Domnului”- suma de 100.000 lei pentru executarea lucrărilor de extindere a prăznicarului.

Art.2 Primarul municipiului Suceava, prin Direcția buget, contabilitate și fiscalitate și celelalte servicii funcționale ale Consiliului Local, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.


Contrasemnează

Secret^rmunicipiu Jr. lO/NCHIAC

Nr. 149 din 26 mai 2016