Hotărârea nr. 147/2016

HOTĂRÂRE,privind asocierea între Municipiul Suceava şi ,Asociația de Părinți și Absolvenți ai Colegiului de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE privind asocierea între Municipiul Suceava și


Asociația de Părinți și Absolvenți ai Colegiului de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava nr. 15403/11.05.2016, Raportul Biroului buget înregistrat cu nr. 15404/11.05.2016 și Raportul Comisiei economico-financiară, juridică, disciplinară;

în baza prevederilor art.35, alin.l din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

în temeiul prevederilor art.36, alin.2 , lit. “e”, alin.7 lit. “a”, art.45, alin.2 lit. “f’, art.47 și art.49 din Legea 215/2001 privind administrația publică locala, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă asocierea între Municipiul Suceava și Asociația de Părinți și Absolvenți ai Colegiului de Artă "Ciprian Porumbescu" Suceava, pentru perioada 01.06.2016 - 20.06.2016, în vederea finanțării și realizării în comun a acțiunilor de interes local cuprinse în proiectul "Concursul Național de Interpretare Instrumentală - Lira de Aur", ediția a XXXVILa, care se va desfășura în Municipiul Suceava, astfel:

  • * festivitatea de deschidere a concursului și festivitatea de înmânare a premiilor, în sala "Auditorium" a Universității '"Ștefan cel Mare" Suceava;

  • * susținerea concursului pe secțiuni și Gala Laureaților, în sala "Auditorium" a Colegiului de Artă "Ciprian Porumbescu" Suceava.

Art.2. Contribuția Municipiului Suceava la această asociere constă în alocarea sumei de 100.000 lei.

Art.3. Se aprobă contractul de asociere în forma prezentată în anexa la prezenta hotărâre și se mandatează Primarul Municipiului Suceava în vederea semnării acestuia.

Art.4. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Primarul Municipiului Suceava prin serviciile de specialitate.


Contrasemnează Secretaifmunicipiu Jr. lOĂN CIUTAC

io,


Nr. 147 din 26 mai 2016