Hotărârea nr. 144/2016

HOTĂRÂRE ,privind aprobarea conturilor anuale de execuţie pentru bugetul general al municipiului Suceava şi situaţiilor financiare anuale la data de 31.12.2015

f MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE privind aprobarea conturilor anuale de execuție pentru bugetul general al municipiului Suceava și situațiilor financiare anuale la data de 31.12.2015

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava, înregistrată sub nr. 16.503/19.05.2016, Raportul Direcției buget, contabilitate și fiscalitate înregistrat sub nr. 16.504/19.05.2016 și Raportul Comisiei economico - financiară, juridică, disciplinară;

în baza dispozițiilor art. 57 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

în temeiul art. 36 alin.4, lit. „a”, art. 45, alin.2, art. 47 și art. 49 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă conturile anuale de execuție pentru bugetul general al municipiului Suceava si situațiile financiare anuale la data de 31.12.2015, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre:

-1.1 si 1.2 - Contul de execuție a bugetului local;

  • - 2.1 si 2.2 - Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice si activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii;

  • - 3 - Contul de execuție a bugetului creditelor interne;

  • - 4.1 la 4.4 - Situațiile financiare anuale;

Art. 2. Primarul municipiului Suceava va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei

hotărâri.PREȘEDINTE DE .ȘEDINȚĂ LUCIAN HARȘQV$ClUContrasemnează

Secretar nwjncipiu

Jr. lOANjGIUTAC


Nr. 144 din 26 mai 2016