Hotărârea nr. 143/2016

HOTĂRÂRE,privind acceptarea donaţiei constând într-un racord a unui grup de locuinţe şi anexe gospodăreşti la reţeaua de apă rece a municipiului Suceava

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224 www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

HOTĂRÂRE privind acceptarea donației constând într-un racord a unui grup de locuințe și anexe gospodărești la rețeaua de apă rece a municipiului Suceava

Consiliul Local al Municipiului Suceava;

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava înregistrată la nr. 13059 din 18.04.2016, raportul Serviciului Patrimoniu înregistrat la nr. 13060 din 18.04.2016 și avizul comisiei economico-financiară, juridică, disciplinară;

în conformitate cu prevederile art.36, al.(9), ale art. 45 al.(2), art.47, art.48 și ale art. 121 al.(3) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1). Se acceptă de către municipiul Suceava, de la persoanele nominalizate în anexa la prezentul proiect, prin împutemiciții Moroșan Gheorge domiciliat în Suceava str. Traian Țăranu nr. 91B, Dumitraș Gheorghe domiciliat în Suceava ștr. Traian Țăranu nr. 39, d-na Cîrțu Violeta domiciliată în Suceava str. Traian Țăranu nr. 69 și Precub Ovidiu domiciliat în Suceava str. Traian Țăranu nr. 49, a donației constând într-o construcție specială - “Conductă de alimentare cu apă rece” , a unui grup de locuințe cu anexe gospodărești din cartierul sf. Ilie zona Autoservice în vederea racordării conductei la rețeaua de apă rece a municipiului Suceava.

(2) Valoarea activului imobiliar din categoria construcții speciale “Conductă de alimentare cu apă rece” este de 46.600 lei respectiv 10.430 euro.

Art. 2. Cheltuielile privind perfectarea actului de donație vor fi suportate de către proprietarii parcelelor menționate mai sus.

Art.3. Primarul municipiului Suceava, prin aparatul de specialitate, va proceda la încheierea și semnarea, în formă autentică, a actului de donație.


CONTRA SECRETAR JR.C


MNEAZA

CIPIU CIO AN