Hotărârea nr. 142/2016

H O T Ă R Â R E,privind transformarea unor posturi în statele de funcţii pentru ,Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Suceava, Direcţia de Asistenţă Socială şi Direcţia Generală a Domeniului Public

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224 www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

HOTĂRÂRE

privind transformarea unor posturi în statele de funcții pentru

Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Suceava, Direcția de Asistență Socială și Direcția Generală a Domeniului Public

Consiliul Local al municipiului Suceava ;

Având în vedere: •

Expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului Suceava înregistrată sub nr. 12581 / 14.04.2016

Raportul cu nr. nr. 12582 / 14.04.2016 al Serviciului resurse umane

Raportul Comisiei economico-fmanciară, juridică,disciplinară

în conformitate cu art. 107 alin. (2) lit. a) din Legea nr.188 /1999, republicată, privind Statutul funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin.(2) lit. a) și alin.(3) lit.b) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. La nivelul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Suceava, se aprobă:

  • - transformarea corespunzătoare a funcției publice de execuție, de polițist local, clasa I, grad profesional, debutant, la expirarea perioadei de debut, în funcția publică de polițist local, clasa I, grad profesional, asistent, transformarea gradului profesional deținut în gradul profesional imediat superior, pentru care s-a întocmit de către șeful ierarhic evaluarea, raportul de stagiu al funcționarului public debutant și referatul îndrumătorului, în structura de personal al Direcției Poliției locale - Biroul control activități comerciale, conform anexei nr.l;

Art.2. La nivelul Direcției de Asistență Socială, se aprobă:

  • - transformarea corespunzătoare a postului - funcție contractuală de execuție, pentru promovarea salariatului titular care a susținut la data de 14 aprilie 2016 examen de promovare în grad profesional superior, la expirarea perioadei de debut și a fost declarat „Admis” pentru care șeful ierarhic a întocmit referat de evaluare, în structura de personal al Direcției de Asistență Socială - Serviciul Autoritate tutelară, conform anexei nr.2;

Art.3. La nivelul Direcției Generale a Domeniului Public, se aprobă:

  • - transformarea postului contractual, de execuție, de inspector de specialitate gr.I, în post contractual, de execuție, de inspector de specialitate debutant, în structura de personal al Direcției Generale a Domeniului Public - Sectorul Cimitir „Pacea”, conform anexei nr.3;

Art.4. Potrivit art.l se aprobă, în formă actualizată, statul de funcții pentru Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Suceava, conform anexei nr.l.

Art.5. Potrivit art.2 se aprobă, în formă actualizată, statul de funcții al Direcției de Asistență Socială, conform anexei nr.2.

Art.6. Potrivit art.3 se aprobă, în formă actualizată, statul de funcții al Direcției Generale a Domeniului Public, conform anexei nr.3.

Art.7. Anexele nr.1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre

Art.8. Primarul municipiului Suceava, prin Serviciul resurse umane, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE

LUCIA          OCONTRASE

SECRETAI#


JR. CI


1NE>ZA (yrflCIPIV C IO AN


Nr. 142 Din 21 aprilie 2016