Hotărârea nr. 141/2016

HOTĂRÂRE,privind aprobarea Contractului pentru acordarea de servicii sociale pentru anul 2016, încheiat între Municipiul Suceava şi Asociaţia ”Lumină Lină” -Centrul Social de zi „Sfânta Vineri” Suceava

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

HOTĂRÂRE privind aprobarea Contractului pentru acordarea de servicii sociale pentru anul 2016, încheiat între Municipiul Suceava și Asociația "Lumină Lină” -Centrul Social de zi „Sfânta Vineri” Suceava

Consiliul local al municipiului Suceava

Analizând inițiativa Primarului, expunerea de motive a Primarului Municipiului Suceava înreg. cu nr. 12583/14.04.2016,cererea Asociației “Lumină Lină” nr. 3661/12.04.2016,inreg.la Consiliul Local cu nr. 79/13.04.2016 ;raportul de specialitate al D.A.S. nr. 12584/14.04.2016 cât și raportul comisiei învățământ, relații externe, sănătate, protecția mediului, familiei, cultură, culte, protecție socială;

în baza dispozițiilor art.132 și art.136 din Legea 292/2011-Legea Asistenței Sociale cu modificările și completările ulterioare; conform art. 11 ,art.l2 și art.53 din Ordonanța 68/2003 privind Serviciile Sociale cu modificările si completările ulterioare; a Ordinului nr. 71/17.02.2005 privind aprobarea modelului Contractului pentru acordarea de servicii sociale, încheiat între furnizorii de servicii sociale; art. 118 alin. 1.,art. 119 alin.l. lit.a. , art.124 din Legea 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului,republicată,cu modificările si completările ulterioare;a Legii 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale și a HG 118/2014 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a legii 197/2012; Hotărârea nr. 53 9/09.06.2005 pentru aprobarea Nomenclatorului instituțiilor de asistență socială și a structurii orientative de personal , a Regulamentului - cadru de organizare și funcționare a instituțiilor de asistență socială cu modificările si completările ulterioare și a H.G .978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale.

în temeiul prevederilor art. 36 alin. 2,lit. și lit.e;, alin. 7 lit. ”a”, art. 45 alin 2,lit.f; art. 47, art. 49 din Legea 215/2001 a Administrației Publice Locale,republicată cu modificările si completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aprobă Contractul pentru acordarea de servicii sociale pentru anul 2016, încheiat între Municipiul Suceava și Asociația "Lumină Lină” -Centrul Social de zi „Sfânta Vineri” Suceava,în vederea furnizării de servicii de asistență socială permanentă de zi pentru un număr de maxim 25 de copii/lunar, proveniți din familii aflate în situații de risc, fără posibilități materiale, prin asigurarea educației, hranei și asistenței sociale,prevăzut în anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Contribuția municipiului Suceava nu trebuie să depășească suma de 11.753 lei/lună, valoarea maximă a contractului fiind de 94.024 lei.

Art.3. Se împuternicește Primarul să semneze Contractul pentru acordarea de servicii sociale.

Art.4. Primarul pri^L4r^cțiă:@e Asistență Socială și Direcția Buget, Contabilitate și Fiscalitate, va aduce la îndeplii^e^pfeWge^'[ir^zentei hotărâri.

PRESEI) INTlj                                      CONTRASEMNEAZĂ

LUCIAN I1WVȘOMl /  H                    SECRETÂR MUNICIPIU

jr. cilt/ogân

y'                 <                                    X /

/'■ O vi/1/

Nr. 141 Din 21 aprilie 2016                                              '