Hotărârea nr. 140/2016

HOTĂRÂRE,privind acceptarea donaţiei constând în ,două parcele de teren alăturate, în suprafaţă 1399 mp şi respectiv 647 mp

HM MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

HOTĂRÂRE

privind acceptarea donației constând în

două parcele de teren alăturate, în suprafață 1399 mp și respectiv 647 mp

Consiliul Local al Municipiului Suceava;

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava înregistrată la nr. 12935 din 15.04.2016, raportul Serviciului Patrimoniu înregistrat lanr. 12936 din 15.04.2016 și avizul comisiei economico-financiară, juridică, disciplinară;

în conformitate cu prevederile art.36, al.(9), ale art. 45 al.(2), art.47, art.48 și ale art. 121 al.(3) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (l).Se acceptă donația către municipiul Suceava a următoarelor parcele de teren :

  • - suprafața de 1399 mp teren, situat în intravilanul municipiului Suceava, str. Pictor Romeo Calancea fn, proprietari Zetu Mircea cu cota de 9/12 părți indivize din 1399 mp, lordache Costel Marian Spiru cu cota de 1/12 părți indivize din 1399 mp, Teleagă Bogdan Ștefan cu cota de 1/12 părți indivize din 1399 mp și Beniuga Fănică cu cota de 1/12 părți indivize din 1399 mp, notat cu număr cadastral 42732 înscris în Cartea funciară 42732 UAT Suceava;

  • - suprafața de 647 mp teren, alăturat parcelei mai sus menționate, situat în intravilanul municipiului Suceava, str. Pictor Romeo Calancea fh, proprietar Botușan Gheorghina cu cota de 7/8 părți indivize din 647 mp și Chișcan lonuț Constantin cu cota de 1/8 părți indivize din 647 mp, teren notat cu număr cadastral 43307.

(2). Donația celor două suprafețe de teren alăturate se face în vederea accesului la proprietățile particulare.

Art. 2. Cheltuielile privind perfectarea actului de donație vor fi suportate de către proprietarii parcelelor menționate mai sus.

Art.3. Primarul municipiului Suceava, prin aparatul de specialitate, va proceda la încheierea și semnarea, în formă autentică, a actului de donație.

PREȘEDINTE DE ȘEl^INT LUCIAN HARȘQ^gCONTRASEMNEAZĂ

SECRErARĂ/lMlCIPIU

JR. ClVRAdlOAN


Nr. 140 Din 21 aprilie 2016