Hotărârea nr. 14/2016

HOTĂRÂRE,privind aprobarea realizării obiectivului de investiţii ,„Modernizare strada Lev Tolstoi”

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE privind aprobarea realizării obiectivului de investiții „Modernizare strada Lev Tolstoi”

Consiliul local al municipiului Suceava;

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava nr. 1.435/19.01.2016, Raportul Biroului Investiții nr. 1.436/19.01.2016 și Raportul Comisiei economico-financiare, juridică si disciplinară;

In conformitate cu prevederile art. 44, alin.l, din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale;

In temeiul dispozițiilor art.36, alin.2, lit. “b”, alin.4, lit.”d”, art. 45, alin. 3, art. 47 si art. 49 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă realizarea obiectivului investiții „Modernizare strada Lev Tolstoi”.

Art.2. Se aprobă studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului investiții „Modernizare strada Lev Tolstoi”, prezentați în anexa care face parte integrantă din hotărâre.

Art.3. Primarul Municipiului Suceava, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTEDE ȘEDINȚĂ

OVIDIU DOIWTEI


Contr

Secret^ Jr.


iiinează unicipiu


.N CIUTAC


Nr. 14 din 28 ianuarie 2016