Hotărârea nr. 138/2016

HOTĂRÂRE,privind aprobarea atribuirii în folosinţă gratuită către Parohia Romano- Catolică “Sfântul Ioan Nepomuk” Suceava a unui teren în suprafață de 1483 mp, situat în Suceava, str. Gării nr.13 precum și a clădirii Bisericii Sfânta Elisabeta a Ungariei amplasată pe această parcelă de teren

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224 www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593


HOTĂRÂRE

privind aprobarea atribuirii în folosință gratuită către Parohia Romano- Catolică “Sfântul loan Nepomuk” Suceava a unui teren în suprafață de 1483 mp, situat în Suceava, str. Gării nr.13 precum și a clădirii Bisericii Sfânta Elisabeta a Ungariei amplasată pe această parcelă de teren

Consiliul Local al Municipiului Suceava;

Având in vedere expunerea de motive a Primarului Municipiului Suceava Înregistrata la nr. 12930 din 15.04.2016 si raportul Serviciului Patrimoniu Înregistrat la nr. 12931 din 15.04.2016 precum si raportul comisiei economico-financiară, juridică, disciplinară

In temeiul prevederilor art.36 al.2, lit.cși art.45, al.3, art.49 și art 123 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă atribuirea în folosință gratuită, pe durata existenței construcției, către Parohia Romano- Catolică “Sfântul loan Nepomuk” Suceava a unui teren proprietate privată a municipiului Suceava, situat în Suceava, str. Gării nr.13, în suprafață de 1483 mp categoria curți construcții, precum și a clădirii Bisericii Sfânta Elisabeta a Ungariei, amplasată pe această parcelă de teren.

Art.2. Se împuternicește Primarul Municipiului Suceava, dl. Ion Lungu, să semneze contractul de atribuire în folosință gratuită a terenului și a construcției mai sus menționate.

Art.3. Prevederile prezentei hotărâri, vor fi duse la îndeplinire de Primarul municipiului Suceava prin aparatul de specialitate.


CONTRASEMNEAZĂ secretarmunicipiu JR. CIMAdlOAN

Nr. 138 Din 21 aprilie 2016