Hotărârea nr. 137/2016

HOTĂRARE,privind transmiterea cu titlu gratuit a dreptului de proprietate pentru terenul atribuit în folosinţă gratuită Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților Protopopiatul Suceava – Parohia “Nașterea Maicii Domnului” Suceava

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224 www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

HOTĂRÂRE

privind transmiterea cu titlu gratuit a dreptului de proprietate pentru terenul atribuit în folosință gratuită Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților Protopopiatul Suceava - Parohia “Nașterea Maicii Domnului” Suceava

Consiliul Local al Municipiului Suceava;

Având in vedere expunerea de motive a Primarului Municipiului Suceava, înregistrată sub nr. 12887 din 15.04.2016, raportul serviciului Patrimoniu înregistrat la nr.12888 din 15.04.2016, raportul comisiei economico - financiară, juridică, disciplinară și al comisiei de amenajare a teritoriului și urbanism;

în baza prevederilor Legea nr. 239 din 12.07.2007 privind reglementarea regimului juridic al unor bunuri imobile aflate în folosința unităților de cult,

în temeiul prevederilor art. 36 al. (2) lit. c și al. (5) lit. b, art. 45 al. (3), art. 47 și art. 49 din Legea nr. 215/2001 republicată a administrației publice locale , cu modificările si completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă transmiterea cu titlu gratuit a dreptului de proprietate asupra terenului atribuit în folosință gratuită Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților Protopopiatul Suceava - Parohia “Nașterea Maicii Domnului” Suceava în baza HCL nr. 347 din 17.12.2015.

Art. 2. Terenul menționat mai sus, în suprafață de 792 mp, situat în municipiul Suceava, strada Trandafirilor fh, este identic cu parcela cadastrală 48582 din Cartea Funciară 48582, UAT Suceava.

Art. 3. Cheltuielile privind perfectarea actului de transmitere cu titlu gratuit a dreptului de proprietate vor fi suportate de către Parohia “Nașterea Maicii Domnului” Suceava.

Art. 4. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Primarul municipiului Suceava prin aparatul de specialitate.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETA®: MUNICIPIU

JR. CWFĂC IOAN