Hotărârea nr. 136/2016

HOTARARE,privind aprobarea prelungirii închirierii unui spaţiu proprietate privată a municipiului Suceava situat în Suceava str. Petru Rareş nr. 44 în suprafaţă de 27,44 mp în vederea desfăşurării de activităţi comerciale

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224 www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

HOTARARE

privind aprobarea prelungirii închirierii unui spațiu proprietate privată a municipiului Suceava situat în Suceava str. Petru Rareș nr. 44 în suprafață de 27,44 mp în vederea desfășurării de activități comerciale

Consiliul Local al Municipiului Suceava;

Având in vedere expunerea de motive a Primarului Municipiului Suceava, înregistrata sub nr. 12885 din 15.04.2016, raportul serviciului Patrimoniu înregistrat lanr. 12886 din 15.04.2016, cât si raportul comisiei economico - financiare, juridica, disciplinara și al comisiei de amenajare a teritoriului și urbanism;

în temeiul prevederilor art. 36 al. (2) lit. c și al.(5) lit.a, art. 45 al. (3), art. 47, art. 49 și art. 123 al. (2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată , cu modificările si completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă prelungirea închirierii unui spațiu proprietate privată a municipiului Suceava situat în Suceava str. Petru Rareș nr. 44 în suprafață de 27,44 mp în vederea desfășurării de activități comerciale.

Art.2. Spațiul cu altă destinație decât locuință menționată mai sus se închiriază până la data de 31.12.2016, cu posibilitate de prelungire.

Art.3. (1) Se aprobă prețul închirierii spațiului cu altă destinație decât locuință menționat mai sus la nivelul sumei de 7 lei/mp/lună.

  • (2) Plata chiriei se face lunar pînă la data de 25 a lunii următoare.

  • (3) Beneficiarul este obligat să plătească proprietarului penalități de întârziere în conformitate cu prevederile legislației fiscale, în cazul în care execută cu întârziere obligația de plată a prețului stabilit prin contract.

Art.4. Se aprobă caietul de sarcini ce constituie anexă la prezenta hotărâre.

Art.5. Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la îndeplinire de Primarul municipiului Suceava prin aparatul de specialitate.


Nr.136 Din 21 aprilie 2016