Hotărârea nr. 135/2016

HOTĂRÂRE,privind acceptarea donaţiei constând în o parcelă de teren în suprafaţă de 590 mp situată în municipiul Suceava, str. Zamca fn

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224 www.primariasv.ro. primsv@primariasv.ro Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

HOTĂRÂRE privind acceptarea donației constând în o parcelă de teren în suprafață de 590 mp situată în municipiul Suceava, str. Zamca fn

Consiliul Local al Municipiului Suceava;

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava înregistrată la nr. 12915 din 15.04.2016, raportul Serviciului Patrimoniu înregistrat la nr. 12916 din 15.04.2016 și avizul comisiei economico-financiară, juridică, disciplinară;

în conformitate cu prevederile art.36, al.(9), ale art. 45 al.(2), art.47, art.48 și ale art. 121 al.(3) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Se acceptă donația către municipiul Suceava a parcelei de teren în suprafață de 590 mp, situată în municipiul Suceava, strada Zamca fn, identică cu imobilul cu numărul cadastral 1174/13, înscrisă în Cartea funciară nr.32368 a UAT Suceava, donator fiind domnul Jalbă loan Dănuț, cu domiciliul în municipiul Suceava, strada Grigore Alexandru Ghica nr.58.

(2) Donația parcelei de teren menționată în alin.(l) se face de către proprietarul parcelei de teren, respectiv domnul Jalbă loan Dănuț, în vederea accesului la proprietățile învecinate , respectiv la parcelele cu numărul cadastral: 1174/2, 1174/14, 1174/15, 1174/16, 1174/17, 1174/18, 1174/19, 1174/20, 1174/21 și 1174/22.

Art. 2. Cheltuielile privind perfectarea actului de donație vor fi suportate de către domnul Jalbă loan Dănuț, proprietar al parcelei respective de teren.

Art.3. Primarul municipiului Suceava, prin aparatul de specialitate, va proceda la încheierea și semnarea, în formă autentică, a actului de donație.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETABmtfNICIPIU JR. CIl/TAC IOAN

Nr. 135 Din 21 aprilie 2016