Hotărârea nr. 134/2016

HOTĂRARE,privind stabilirea preţului de pornire la licitaţie pentru concesionarea prin licitaţie publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava situată în municipiul Suceava – B-dul George Enescu fn

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224 www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

HOTĂRÂRE privind stabilirea prețului de pornire la licitație pentru concesionarea prin licitație publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava situată în municipiul Suceava - B-dul George Enescu fn

Consiliul Local al Municipiului Suceava;

Având in vedere expunerea de motive a Primarului Municipiului Suceava, înregistrată sub nr. 12937 din 15.04.2016, raportul serviciului Patrimoniu înregistrat lanr. 12938 din 15.04.2016, cât și raportul comisiei economico - financiară, juridică, disciplinară;

în baza prevederilor art. 13 și art. 15 ale cap.II din Legea nr. 50/1991 republicată, modificată și completată privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor,

în conformitate cu prevederile HCL nr. 267/30.09.2004 privind stabilirea modului de calcul al nivelului minim al redeventei datorate pentru concesionarea terenurilor proprietate a municipiului Suceava;

Potrivit HCL nr. 91 din 31.03.2016, privind concesionarea prin licitație publică, a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava situată în municipiul Suceava, B-dul George Enescu fii;

în temeiul prevederilor art. 36 al. (2) lit. c și al.(5) lit.a, art. 45 al. (2), art. 47, art. 49 și art. 123 al. (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată , cu modificările si completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. - (1) Se aprobă studiul de oportunitate în vederea concesionării unei parcele de teren în suprafață de 24 mp (p.c. nr. 35751) situată în municipiul Suceava, B-dul George Enescu fn, în vederea amplasării unui garaj.

  • (2) Se aprobă raportul de evaluare a terenului proprietate a municipiului Suceava situat in municipiul Suceava, B-dul George Enescu fh, în suprafață de 24 mp în vederea amplasării unui garaj.

  • (3) Se aprobă prețul de pornire la licitație în vederea concesionării suprafeței de teren menționate la punctul 1 la nivelul sumei de 1128 euro, respectiv 5042 lei pentru parcela de teren în suprafață de 24 mp situată în Suceava, B-dul George Enescu fii, cu recuperarea prețului concesiunii la data semnării contractului de concesiune.

  • (4) Perioada de concesionare a terenului va fi de 20 ani, cu posibilitate de prelungire.

Art.2. Caietul de sarcini constituie anexă la prezenta hotărâre.

Art.3. Prevederile prezeg ăpâri vor fi duse la îndeplinire de Primarul municipiului Suceava prin aparatul de speg^taft.


CONTRASEMNEAZĂ SECRET JR. CI

ICIPIU CIOANNr. 134 Din 21 aprilie 2016