Hotărârea nr. 133/2016

HOTĂRARE,privind concesionarea fără licitaţie publică a unui teren proprietate privată a municipiului Suceava în vederea extinderii unui spaţiu de locuit cu un windfang și amenajare alee și trepte de acces

MUNICIPIUL SUCEAVA


B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224 www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

HOTĂRÂRE privind concesionarea iară licitație publică a unui teren proprietate privată a municipiului Suceava în vederea extinderii unui spațiu de locuit cu un windfang și amenajare alee și trepte

de acces

Consiliul Local al Municipiului Suceava;

Având in vedere expunerea de motive a Primarului Municipiului Suceava, înregistrată sub nr. 12880 din 15.04.2016, raportul serviciului Patrimoniu înregistrat la nr. 12881 din 15.04.2016, raportul comisiei economico - financiară, juridică, disciplinară și al comisiei de amenajare a teritoriului și urbanism;

în baza prevederilor art. 13 și art. 15 ale cap.II din Legea nr. 50/1991 republicată, modificată și completată privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor,

în temeiul prevederilor art. 36 al. (2) lit. c și al. (5) lit. b, art. 45 al. (3), art. 47 și art. 49 din Legea nr. 215/2001 republicată a administrației publice locale , cu modificările si completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă concesionarea fără licitație publică a unui teren (solicitant Câmpulungeanu Marius Georgei Sarmis și Câmpulungeanu Niculina Loredana- proprietari și Birou Individual Executor judecătoresc „Câmpulungeanu M.G. Sarmis”- comodatar) în suprafață totală de 19 mp (p.c. nr. 45947) situat în Suceava str. Ștefan cel Mare nr. 37, bl.E2, sc. C în vederea extinderii apartamentului nr.2 cu un windfang (15 mp) și amenajarea unei alei și trepte de acces (4 mp) în vederea schimbării destinației apartamentului nr.2 din spațiu de locuit în birou individual executor j udecătoresc.

Art. 2. Terenul menționat mai sus se concesionează pe o perioadă de 49 de ani.

Art. 3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Primarul municipiului Suceava


CONTRASEMNEAZĂ


SERCRETARMUNICIPIU JR. CIUTĂC IO AN

Nr. 133 Din 21 aprilie 2016