Hotărârea nr. 132/2016

HOTĂRARE,privind concesionarea fără licitaţie publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situată în Suceava, str. Stațiunii nr.11, pentru amenajare acces din exterior în vederea schimbării destinației parțiale a unui spaţiu de locuit în spațiu prestări servicii (coafor-frizerie)

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224 www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

HOTĂRÂRE

privind concesionarea fără licitație publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situată în Suceava, str. Stațiunii nr.ll, pentru amenajare acces din exterior în vederea schimbării destinației parțiale a unui spațiu de locuit în spațiu prestări servicii (coafor-frizerie)

Consiliul Local al Municipiului Suceava;

Având in vedere expunerea de motive a Primarului Municipiului Suceava, înregistrată sub nr. 12875 din 15.04.2016, raportul serviciului Patrimoniu înregistrat la nr. 12876 din 15.04.2016, raportul comisiei economico - financiară, juridică, disciplinară și al comisiei de amenajare a teritoriului și urbanism;

în baza prevederilor art. 13 și art. 15 ale cap.II din Legea nr. 50/1991 republicată, modificată și completată privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor,

în temeiul prevederilor art. 36 al. (2) lit. c și al. (5) lit. b, art. 45 al. (3), art. 47 și art. 49 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă concesionarea fără licitație publică a unei parcele de teren (solicitant Tuchlei Maricica și Tuchlei Dumitru) în suprafață de 2 mp (p.c. 47810) situată în Suceava, strada Stațiunii nr.ll, bl.E9, sc.B, pentru amenajare acces din exterior în vederea schimbării destinației parțiale a apartamentului nr. 1 din spațiu de locuit în spațiu prestări servicii (coafor, frizerie).

Art. 2. Parcela de teren menționată mai sus se concesionează pe o perioadă de 49 de ani.

Art. 3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Primarul municipiuluiCONTRASEMNEAZĂ

SECRET^RMUNICIPIU

JR. CIUI>C [OAN

Nr. 132 Din 21 aprilie 2016